سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

متعه یا عقد غیر دائم

مسأله 2430. متعه‌كردن زن اگر چه برای لذت‌بردن هم نباشد صحیح است.

مسأله 2431. واجب است كه شوهر بیش از چهار ماه نزدیكی با متعه خود را اگر جوان باشد ترك نكند، و بنابر احتیاط بیش از این مدت، نزدیكی با متعه پیر خود را نیز ترك نكند.

مسأله 2432. زنی كه متعه می‎شود، اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزدیكی نكند، عقد و شرط او صحیح است، و شوهر فقط می‎تواند لذت‎های دیگر از او ببرد، ولی اگر بعداً به نزدیكی راضی شود، شوهر می‎تواند با او نزدیكی نماید.

 

مسأله 2433. زنی كه متعه شده، اگر چه آبستن شود حق خرجی ندارد.

مسأله 2434. زنی كه متعه شده، حق هم‎خوابی ندارد، و از شوهر ارث نمی‎برد، و شوهر هم از او ارث نمی‎برد.

مسأله 2435. زنی كه متعه شده اگر نداند كه حق خرجی و هم‎خوابی ندارد عقد او صحیح است، و برای آن كه نمی‎دانسته، حقی به شوهر پیدا نمی‎كند.

مسأله 2436. زنی كه متعه شده می‎تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون برود، ولی اگر به واسطه بیرون‌رفتن، حق شوهر از بین می‎رود، بیرون‌رفتن او حرام است.

مسأله 2437. اگر زنی مردی را وكیل كند، كه به مدت و مبلغ معین او را برای خود متعه نماید، چنان‌چه مرد او را به عقد دائم خود در آورد، یا به غیر از مدت یا مبلغی كه معین شده او را متعه كند، وقتی كه آن زن فهمید، اگر بگوید: راضی هستم؛ عقد صحیح و گر نه باطل است.

مسأله 2438. اگر پدر یا جد پدری برای محرم‌شدن، یك ساعت یا دو ساعت زنی را به عقد پسر نابالغ خود درآورد كافی است، و نیز می‎تواند دختر نابالغ خود را برای محرم‌شدن، به عقد كسی در آورد، ولی باید آن عقد برای دختر مفسده نداشته باشد.

مسأله 2439. اگر پدر یا جد پدری، طفل خود را كه در محل دیگری است و نمی‎داند زنده است یا مرده، برای محرم‌شدن به عقد كسی در آورد، بر حسب ظاهر، محرم‌بودن حاصل می‎شود، و چنان‌چه بعداً معلوم شود كه در موقع عقد، آن دختر زنده نبوده، عقد باطل است، و كسانی كه به واسطه عقد ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.

مسأله 2440. اگر مرد مدت متعه زن را ببخشد، چنان‌چه با او نزدیكی كرده، باید تمام چیزی را كه قرار گذاشته به او بدهد، و اگر نزدیكی نكرده، باید نصف آن را بدهد.

مسأله 2441. مرد می‎تواند زنی را كه متعه او بوده و هنوز عده‎اش تمام نشده، به عقد دائم خود در آورد.

 

موضوع: 
نويسنده: