سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

احكام ظرف‌ها

مسأله231. ظرفی كه از پوست سگ یا خوك یا مردار ساخته شده است، خوردن و آشامیدن از آن حرام است و نباید آن ظرف را در وضو و غسل و كارهایی كه باید با چیز پاك انجام داد، استعمال كنند، بلكه احتیاط واجب آن است كه چرم سگ و خوك و مردار را، اگر چه ظرف هم نباشد استعمال نكنند.

 

مسأله232. خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره حرام است، و هم‌چنین استعمال آن‌ها مطلقاً بنابر احتیاط واجب حرام است؛ اما حرمت نگاهداشتن آن‌ها به قصد ذخیره مالی نه به عنوان ظرف معلوم نیست اگر چه احوط است.

مسأله233. ساختن ظرف طلا و نقره به قصد خوردن و آشامیدن از آن و سایر استعمالات محرّمه و اجرت ساختن آن، حرام است.

مسأله234. خرید و فروش ظرف طلا و نقره به قصد خوردن و آشامیدن و سایر استعمالات محرّمه و پول و عوضی هم كه فروشنده می‎گیرد حرام است.

مسأله235. گیره استكان كه از طلا یا نقره می‎سازند اگر بعد از برداشتن استكان ظرف به آن گفته شود، استعمال آن ـ چه به تنهایی و چه با استكان ـ حرام است؛ و اگر ظرف به آن گفته نشود، استعمال آن مانعی ندارد.

مسأله236. استعمال ظرفی كه روی آن را آب طلا یا آب نقره داده‎اند اشكال ندارد.

مسأله237. اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند، چنان‌چه مقدار آن فلز به قدری زیاد باشد كه ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند، استعمال آن مانع ندارد.

مسأله238. اگر انسان غذایی را كه در ظرف طلا یا نقره است به قصد این كه چون غذاخوردن در ظرف طلا و نقره حرام می‎باشد در ظرف دیگر بریزد، اشكال ندارد؛ و اگر به این قصد نباشد، ریختن غذا از ظرف طلا یا نقره در ظرف دیگر حرام است، ولی در هر دو صورت، خوردن غذا از ظرف دوم مانعی ندارد.

مسأله239. استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و كارد و قاب قرآن اگر از طلا یا نقره باشد، اشكال ندارد، ولی احتیاط آن است كه عطردان و سرمه‎دان طلا و نقره را استعمال نكنند.

مسأله240. استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری اشكال ندارد مگر برای وضو و غسل كه در حال ناچاری هم نمی‎شود از ظرف طلا و نقره استفاده كرد.

مسأله241. استعمال ظرفی كه معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر اشكال ندارد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: