سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

مستحبات و مكروهات تخلی

مسأله79. مستحب است در موقع تخلی جایی بنشیند كه كسی او را نبیند و موقع وارد شدن به مكان تخلی، اول پای چپ و موقع بیرون آمدن، اول پای راست را بگذارد، و هم‌چنین مستحب است در حال تخلی سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد.

مسأله80. نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلی مكروه است، ولی اگر عورت خود را به وسیله‎ای بپوشاند مكروه نیست. و نیز در موقع تخلی، نشستن روبروی باد و در جاده و خیابان و كوچه و درب خانه و زیر درختی كه میوه می‎دهد و چیز خوردن و توقف زیاد و تطهیر كردن با دست راست مكروه می‌باشد. و هم‌چنین است حرف‌زدن در حال تخلی، ولی اگر ناچار باشد یا ذكر خدا بگوید، مكروه نیست.

مسأله81. ایستاده بول كردن و بول كردن در زمین سخت و سوراخ جانوران و در آب، خصوصاً آب ایستاده مكروه است.

مسأله82. خودداری كردن از بول و غائط مكروه است، و اگر برای بدن ضرر داشته باشد حرام است.

مسأله83. مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از جماع و بعد از بیرون‌آمدن منی، بول كند.

موضوع: 
نويسنده: