سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

قضای سجده و تشهد فراموش‌‌شده

 مسأله1260. سجده و تشهدی را كه انسان فراموش كرده، و بعد از نماز، قضای آن را به جا می‌آورد، باید تمام شرایط نماز، مانند پاك‌بودن بدن و لباس و رو به قبله‌بودن و شرط‎های دیگر را داشته باشد.

مسأله1261. اگر سجده یا تشهد را چند دفعه فراموش كند، مثلاً یك سجده از ركعت اول و یك سجده از ركعت دوم فراموش نماید، باید بعد از نماز، قضای هر دو را با سجده‎های سهوی كه برای آن‌ها لازم است به جا آورد، و لازم نیست معین كند كه قضای كدام یك آن‌ها است.

مسأله1262. اگر یك سجده و تشهد را فراموش كند، احتیاط واجب آن است كه هر كدام را اول فراموش كرده، اول قضا نماید، و اگر نداند كدام اول فراموش شده، باید احتیاطاً یك سجده و تشهد و بعد یك سجده دیگر به جا آورد، یا یك تشهد و یك سجده

 

و بعد یك تشهد دیگر به جا آورد، تا یقین كند سجده و تشهد را به ترتیبی كه فراموش كرده، قضا نموده است.

مسأله1263. اگر به خیال این كه اول، سجده را فراموش كرده، اول قضای آن را به جا آورد، و بعد از خواندن تشهد یادش بیاید كه اول تشهد را فراموش كرده، احتیاط واجب آن است كه دوباره سجده را قضا نماید؛ و نیز اگر به خیال این كه اول تشهد را فراموش كرده اول قضای آن را به جا آورد، و بعد از سجده یادش بیاید كه اول سجده را فراموش كرده، بنابر احتیاط واجب باید دوباره تشهد را بخواند.

مسأله1264. اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد كاری كند كه اگر عمداً یا سهواً در نماز اتفاق بیفتد نماز باطل می‎شود، مثلاً پشت به قبله نماید، احتیاط مستحب آن است كه بعد از قضای سجده و تشهد، دوباره نماز را بخواند.

مسأله1265. اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید كه یك سجده از ركعت آخر را فراموش كرده، چنان‌چه كاری كه عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‎كند، مثل پشت‌كردن به قبله انجام نداده، بنابر احتیاط واجب باید به قصد این كه وظیفه خود را انجام داده باشد سجده فراموش‌شده، و بعد از آن، تشهد و سلام و دو سجده سهو به جا آورد، و نیز اگر یادش بیاید كه تشهد ركعت آخر را فراموش كرده، باید احتیاطاً به قصد این كه وظیفه خود را انجام داده باشد تشهد را بخواند، و بعد از آن سلام دهد و دو سجده سهو بنماید، و در هر صورت احتیاطاً دو سجده سهو برای سلام بی‌جا نیز به جا آورد.

مسأله1266. اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد كاری كند كه برای آن سجده سهو واجب می‎شود، مثل آن كه سهواً حرف بزند، بنابر احتیاط واجب باید سجده یا تشهد را قضا كند، و غیر از سجده سهوی كه برای قضای سجده یا تشهد لازم است، دو سجده سهو دیگر نیز بنماید.

مسأله1267. اگر نداند كه سجده را فراموش كرده یا تشهد را، باید هر دو را قضا نماید، و هر كدام را اول به جا آورد، اشكال ندارد.

مسأله1268. اگر شك دارد كه سجده یا تشهد را فراموش كرده یا نه، واجب نیست قضا نماید.

 

مسأله1269. اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش كرده، و شك كند كه پیش از ركوع ركعت بعد به جا آورده یا نه، احتیاط واجب آن است كه آن را قضا نماید.

مسأله1270. كسی كه باید سجده یا تشهد را قضا نماید، اگر برای كار دیگری هم سجده سهو بر او واجب شود، بنابر احتیاط لازم باید بعد از نماز، سجده یا تشهد را قضا نماید، و بعد سجده سهو را به جا آورد.

مسأله1271. اگر شك دارد كه بعد از نماز، قضای سجده یا تشهد فراموش‌شده را به جا آورده یا نه، چنان‌چه وقت نماز نگذشته، باید سجده یا تشهد را قضا نماید، و اگر وقت نماز گذشته، قضای آن مستحب است.

موضوع: 
نويسنده: