سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

1.صاحب عادت وقتیه و عددیه

مسأله485. زنانی كه عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته‌اند:

 

اول ـ زنی كه دو ماه پشت سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند و در وقت معین هم پاك شود، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند و روز هفتم پاك شود كه عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است.

دوم ـ زنی كه از خون پاك نمی‎شود، ولی دو ماه پشت سرهم چند روز معین، مثلاً از اول ماه تا هشتم خونی كه می‎بیند، نشانه‎های حیض را دارد، یعنی غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می‎آید و بقیه نشانه‎های استحاضه را دارد كه عادت او از اول ماه تا هشتم می‎شود.

سوم ـ زنی كه دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و بعد از آن كه سه روز یا بیشتر خون دید، یك روز یا بیشتر پاك شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهایی كه خون دیده با روزهایی كه در وسط پاك بوده، از ده روز بیشتر نشود، و در هر دو ماه همه روزهایی كه خون دیده با روزهایی كه در وسط پاك بوده، روی هم یك اندازه باشد، عادت او همان روزهایی است كه به طور متفرق خون دیده و در پاكی در بین، باید احتیاطاً عبادت‎های خود را به جا آورد، و آنچه را بر حایض حرام است، ترك كند، و اگر در روزهای پاكی ماه‎های پیش اتفاقاً خون ببیند، باید در آن روزها احتیاطاً میان كارهای مستحاضه و تروك حایض جمع كند.

مسأله486. زنی كه عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت دو روز جلوتر خون ببیند، اگر چه آن خون، نشانه‎های حیض را نداشته باشد، باید به احكامی كه برای حایض گفته شد عمل كند، و چنان‌چه بعد بفهمد حیض نبوده، مثل این كه پیش از سه روز پاك شود، باید عبادت‎هایی را كه به جا نیاورده، قضا نماید.

مسأله487. زنی كه عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر به نشانه‎های حیض چند روز پیش از عادت و چند روز بعد از عادت و همه روزهای عادت، خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود همه حیض است، و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونی را كه در روزهای عادت خود دیده حیض است، و خونی كه پیش از آن و بعد از آن دیده، استحاضه می‎باشد، و باید عبادت‎هایی را كه در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت به جا نیاورده، قضا نماید؛ و اگر همه روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت، به نشانه حیض خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط روزهای عادت، حیض است و خونی كه جلوتر از آن دیده، استحاضه می‎باشد، و چنان‌چه در آن روزها

 

عبادت نكرده، باید قضا نماید؛ و اگر همه روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت به نشانه‎های حیض خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر بیشتر شود فقط روزهای عادت حیض، و باقی استحاضه است؛ و اگر خونی كه پیش از عادت یا بعد از عادت می‎بیند، نشانه‎های حیض نداشته باشد و با عادت روی هم رفته بیشتر از ده روز نباشد، احتیاط در آن دو خون، جمع بین تروك حایض و اعمال مستحاضه است.

مسأله488. زنی كه عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت، به نشانه‎های حیض خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهایی كه در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن كه روی هم به مقدار عادت او شود، حیض، و روزهای اول را استحاضه قرار دهد؛ و اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت، به نشانه‎های حیض خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است، و اگر بیشتر شود، باید روزهایی كه در عادت خون دیده با چند روز بعد از آن كه روی هم به مقدار عادت او شود، حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

مسأله489. زنی كه عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بعد از آن كه سه روز یا بیشتر خون دید، پاك شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون كمتر از ده روز باشد و همه روزهایی كه خون دیده با روزهـایی كه در وسط پـاك بـوده از ده روز بیشتر باشد، مثل آن كه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاك شود، و دوباره پنج روز خون ببیند چند صورت دارد:

1. آن كه تمام خونی كه دفعه اول دیده یا مقداری از آن، در روزهای عادت باشد و خون دوم كه بعد از پاك‌شدن می‎بیند در روزهای عادت نباشد، كه باید همه خون اول را حیض، و خون دوم را استحاضه قرار دهد.

2. آن كه خون اول در روزهای عادت نباشد، و تمام خون دوم یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد، كه باید همه خون دوم را حیض، و خون اول را استحاضه قرار دهد.

3. آن كه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد، و خون اولی كه در روزهای عادت بوده، از سه روز كمتر نباشد و با پاكی وسط و مقداری از خون دوم كه آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد كه در این صورت، اگر یك روز یا دو روز خون زودتر دیده باشد، احتیاط آن است كه دراین دو روز آنچه را كه بر حایض حرام است ترك كند و كارهای مستحاضه را به جا آورد، و هم‌چنین به مقدار آن از ایام عادت را در آخر ده

 

روز، احتیاط بنماید، و مقداری از خون اول را كه در عادت بوده با مقداری از خون دوم را كه در عادت بوده، حیض قرار دهد و در پاكی در بین، احتیاط كند به ترك آنچه بر حایض حرام است و عبادت‎های خود را به جا آورد، مثلاً اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده در صورتی كه یك ماه از اول تا ششم، خون ببیند و یك روز پاك شود و بعد تا چهاردهم، خون ببیند در روز اول و دوم ماه و نهم و دهم، باید چنان‌‌چه گفته شد احتیاط نماید، و روز سوم تا ششم و هشتم را حیض قرار دهد و در هفتم كه پاكی در بین است نیز به نحوی كه گفته شد، احتیاط كند به ترك آنچه بر حایض حرام است و به جا آوردن عبادت‎ها.

4. آن كه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد، ولی هر یك از خون اولی و دومی كه در روزهای عادت بوده از سه روز كمتر باشد، كه باید در تمام دو خون كارهایی را كه بر حایض حرام است، ترك كند و كارهای مستحاضه را به جا آورد و در پاكی در بین،كارهایی را كه بر حایض حرام است، ترك‌كند و عبادت‎های خود را انجام دهد.

مسأله490. زنی كه عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیند و در غیر آن وقت به شماره روزهای حیضش با صفات حیض، خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت دیده باشد و چه بعد از آن.

مسأله491. زنی كه عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیند ولی شماره روزهای آن كمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد و بعد از پاك‌شدن، دوباره به شماره روزهای عادتی كه داشته خون ببیند، باید آنچه را در وقت دیده، حیض قرار دهد، و اگر شماره روزهایش كمتر باشد، اگر ممكن است كسری عدد را از آنچه بعد از عادت دیده، تمام نماید و در ما بقی عمل مستحاضه نماید اگر از ده روز تجاوز كند، و اگر تجاوز نكند تمام روزهایی را كه خون دیده حیض قرار دهد، و در پاكی در بین، احتیاط كند به ترك آنچه بر حایض حرام است و انجام عبادت‎های خود.

مسأله492. زنی كه عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، خونی كه در روزهای عادت دیده اگر چه نشانه‎های حیض را نداشته باشد، حیض است، و خونی كه بعد از روزهای عادت دیده  اگر چه نشانه‎های حیض را داشته باشد، استحاضه است، مثلاً زنی كه عادت حیض او از اول ماه تا هفتم است، اگر از اول تا دوازدهم خون ببیند، هفت روز اول آن، حیض و پنج روز بعد، استحاضه می‎باشد.

 

موضوع: 
نويسنده: