چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

حیض

حیض، خونی است كه غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زن خارج می‎شود، و زن را در موقع دیدن خون حیض، حایض می‌گویند.

مسأله440. خون حیض در بیشتر اوقات، غلیظ و گرم و رنگ آن سیاه یا سرخ است و با فشار و كمی سوزش بیرون می‎آید.

مسأله441. زنان سیّده، بعد از تمام‌شدن شصت سال، یائسه می‎شوند، یعنی خون‎ حیض‎ نمی‎بینند و زنانی كه سیّده نیستند، بعد از تمام‌شدن پنجاه سال، یائسه می‎شوند.

 

مسأله442. خونی كه دختر پیش از تمام‌شدن نه سال، و زن بعد از یائسه‌شدن می‌بیند، حیض نیست.

مسأله443. زن حامله و زنی كه بچه شیر می‎دهد ممكن است حیض ببیند، ولی اگر زن حامله بعد از گذشتن بیست روز از اول عادتش خون ببیند و خون به صفت حیض باشد، به احتیاط واجب بین تروك حایض و اعمال مستحاضه جمع كند.

مسأله444. دختری كه نمی‎داند نه سالش تمام شده یا نه، اگر خونی ببیند كه نشانه‎های حیض را نداشته باشد، حیض نیست، و اگر نشانه‎های حیض را داشته باشد، حكم به حیض‌بودن آن، محل اشكال است.

مسأله445. زنی كه شك دارد یائسه شده یا نه، اگر خونی ببیند و نداند حیض است یا نه، باید بنا بگذارد كه یائسه نشده است.

مسأله446. مدت حیض، كمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی‎شود، و اگر مختصری هم از سه روز كمتر باشد، حیض نیست.

مسأله447. اگر سه روز اول حیض پشت سر هم نباشد، مثل آن كه دو روز خون ببیند و یك روز پاك شود و دوباره یك روز خون ببیند، بنابر احتیاط لازم، در روزهایی كه خون می‎بیند، باید میان كارهای مستحاضه و تروك حایض و در روزهایی كه خون نمی‎بیند جمع كند؛ هم كارهایی را كه بر حایض حرام است، ترك كند و هم عبادت‎های خود را به جا آورد.

مسأله448. لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید بلكه اگر خون در فرج باشد به نحوی‎كه در این سه روز هر موقع پنبه یا انگشت را داخل كند آلوده شود، كافی است به شرط آن كه از اول مقداری خون به خودی خود بیرون آمده باشد هر چند كم باشد و اگر به وسیله پنبه و غیر آن بیرون آمده باشد یا فقط در فضای فرج ریخته، احتیاط آن است كه در هر دو صورت، هم عبادت‎های خود را به جا آورد و هم كارهایی را كه بر حایض حرام است ترك كند، و هر گاه در بین سه روز مختصری پاك شود كه در باطن خون نباشد، حكم به حیض‌بودن مشكل است ولی اگر مدت پاكی كم باشد، احتیاط لازم آن است كه بین تروك حایض و اعمال مستحاضه جمع نماید.

 

مسأله449. لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند ولی باید در شب دوم و سوم قطع نشود. پس اگر از اول اذان صبح روز اول تا غروب روز سوم پشت سرهم خون بیاید و در شب دوم و سوم هیچ خون قطع نشود، حیض است ولی اگر در اواسط روز اول شروع و در همان موقع از روز چهارم قطع شود، به شرطی حیض است كه در شب‎های دوم و سوم و چهارم نیز خون قطع نشود.

مسأله450. اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاك شود، چنان‌چه دوباره خون ببیند و روزهایی كه خون دیده و روزهایی كه در وسط پاك بوده، روی هم از ده روز بیشتر نشود احتیاط آن است كه در روزهای پاكی، عبادت‎های خود را به جا آورد و آنچه را بر حایض حرام است ترك كند.

مسأله451. اگر در ایام عادت خونی ببیند كه از سه روز بیشتر و از ده روز كمتر باشد و نداند خون دمل است یا حیض، باید آن را حیض قرار دهد.

مسأله452. اگر صاحب عادت وقتیه در ایام عادت خونی ببیند كه نداند خون زخم است یا حیض، باید آن را حیض قرار دهد.

مسأله453. اگر خونی ببیند و شك كند كه خون حیض است یا نفاس، به احكام حیض و نفاس عمل كند، و غسل را به قصد ما فی الذمه از حیض یا نفاس به جا آورد.

مسأله454. اگر خونی ببیند كه نداند خون حیض است یا بكارت، باید خود را وارسی كند، یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و كمی صبر كند، بعد بیرون آورد. پس اگر اطراف آن آلوده باشد، خون بكارت است و اگر به همه آن رسیده، حیض می‎باشد.

مسأله455. اگر كمتر از سه روز خون ببیند و پاك شود، و بعد سه روز خون ببیند و مجموع خون اول و دوم و پاكی در بین از ده روز بیشتر نباشد، خون دوم را حیض قرار دهد، و در خون اول احتیاط آن است كه جمع كند، بین كارهای مستحاضه و ترك آنچه بر حایض، حرام است، و در پاكی در بین، كارهایی را كه بر حایض حرام است ترك كند و عبادت‎های خود را به جا آورد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: