شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

چیزهایی كه تیمم به آن‌ها صحیح است

مسأله692. تیمم به خاك و ریگ و كلوخ و سنگ صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است كه اگر خاك ممكن باشد به چیز دیگر تیمم نكند، و اگر خاك نباشد، با ریگ، و اگر ریگ نباشد، با كلوخ، و چنان‌چه كلوخ هم نباشد، با سنگ تیمم نماید.

مسأله693. تیمم بر سنگ گچ و سنگ آهك صحیح است، و با بودن چیزی كه تیمم بر آن صحیح است، احوط آن است كه به گچ و آهك پخته تیمم نكند.

 

مسأله694. اگر خاك و ریگ و كلوخ و سنگ پیدا نشود، باید به گرد و غباری كه در فرش و لباس و مانند این‌ها نشسته اگر ظاهر است تیمم كند و اگر گرد و غبار آنها ظاهر نیست، ولی وقتی دست به آن می‎زنند گرد برمی‎خیزد، احتیاط جمع بین تیمم به آن و تیمم به گل است و چنان‌چه اصلا گرد پیدا نشود، باید به گل تیمم كند و اگر گل هم پیدا نشود، احتیاط آن است كه نماز را بدون تیمم بخواند ولی واجب است بعداً قضای آن را به جا آورد.

مسأله695. اگر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن خاك تهیه كند، تیمم به گرد باطل است، و اگر بتواند گل را خشك كند و از آن خاك تهیه نماید، تیمم به گل باطل می‎باشد.

مسأله696. كسی كه آب ندارد اگر برف یا یخ داشته باشد، چنان‌چه ممكن است، باید آن را آب كند و با آن وضو بگیرد یا غسل نماید، و اگر ممكن نیست و چیزی هم كه تیمم به آن صحیح است ندارد، احتیاط آن است كه با برف یا یخ، اعضای وضو یا غسل را نمناك كند، و اگر این هم ممكن نیست به یخ یا برف تیمم نماید، ولی در هر دو صورت نمازی را كه خوانده باید قضا كند.

مسأله697. اگر خاك و ریگ با چیزی، مانند كاه -كه تیمم به آن باطل است- مخلوط شود، نمی‎توان به آن تیمم كرد، ولی اگر آن چیز به قدری كم باشد كه در خاك یا ریگ از بین‌رفته حساب شود، تیمم به آن خاك و ریگ صحیح است.

مسأله698. اگر چیزی ندارد كه بر آن تیمم كند، چنان‌چه ممكن است، باید به خریدن و مانند آن تهیه نماید.

مسأله699. تیمم به دیوار گلی صحیح است، و احتیاط مستحب آن است كه با بودن زمین یا خاك خشك، به زمین یا خاك نمناك تیمم نكند.

مسأله700. چیزی كه بر آن تیمم می‎كند، باید پاك باشد، و اگر چیز پاكی كه تیمم به آن صحیح است ندارد، احتیاط آن است كه نماز را بی‎تیمم بخواند، ولی واجب است بعد قضای آن را به جا آورد.

مسأله701. اگر یقین داشته باشد كه تیمم به چیزی صحیح است و به آن تیمم نماید، بعد بفهمد تیمم به آن باطل بوده، نمازهایی را كه با آن تیمم خوانده، باید دوباره بخواند.

 

مسأله702. چیزی كه بر آن تیمم می‎كند، مكان آن چیز باید غصبی نباشد. پس اگر بر خاك غصبی تیمم كند، یا خاكی را كه مال خود او است بی‎اجازه در ملك دیگری بگذارد و بر آن تیمم كند، باطل است.

مسأله703. تیمم در فضای غصبی باطل است. پس اگر در ملك خود، دست‎ها را به زمین بزند، و بی‎اجازه داخل ملك دیگری شود و دست‎ها را به پیشانی بكشد باطل است.

مسأله704. تیمم به چیز غصبی، یا در فضای غصبی، یا بر چیزی كه در ملك غصبی است، در صورتی باطل است كه انسان بداند غصب است، و عمداً تیمم كند و چنان‌چه نداند یا فراموش كرده باشد، تیمم صحیح است، ولی اگر چیزی را خودش غصب كند و فراموش كند كه غصب كرده و بر آن تیمم كند، یا ملكی را غصب نماید و فراموش كند كه غصب كرده و چیزی را كه بر آن تیمم می‎كند در آن ملك بگذارد، یا در فضای آن ملك تیمم نماید، باطل است.

مسأله705. كسی كه در جای غصبی حبس است، اگر آب و خاك آنجا غصبی است، باید با تیمم نماز بخواند.

مسأله706. مستحب است چیزی كه بر آن تیمم می‎كند، گردی داشته باشد كه به دست بماند، و بعد از زدن دست بر آن، مستحب است دست را بتكاند كه گرد آن بریزد.

مسأله707. تیمم به زمین گود و خاك جاده و زمین شوره‌زاری كه نمك روی آن را نگرفته، مكروه است، و اگر نمك روی آن را گرفته باشد، باطل است.

موضوع: 
نويسنده: