وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم  شخصیّت والای حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام آن پیشوای عالیقدر، بسیار عظیم‌تر از آن است که امثال حقیر بتوانیم با نگارش مقاله‌‌ای آن را شرح دهیم.   * از نگاه دانشمندان اهل سنّت   علاوه بر دانشمندان و...
دوشنبه: 26/مهر/1400 (الاثنين: 11/ربيع الأول/1443)

چيزهايي كه تيمم به آن‌ها صحيح است

مسأله692. تيمم به خاك و ريگ و كلوخ و سنگ صحيح است، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر خاك ممكن باشد به چيز ديگر تيمم نكند، و اگر خاك نباشد، با ريگ، و اگر ريگ نباشد، با كلوخ، و چنان‌چه كلوخ هم نباشد، با سنگ تيمم نمايد.

مسأله693. تيمم بر سنگ گچ و سنگ آهك صحيح است، و با بودن چيزي كه تيمم بر آن صحيح است، احوط آن است كه به گچ و آهك پخته تيمم نكند.

 

مسأله694. اگر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ پيدا نشود، بايد به گرد و غباري كه در فرش و لباس و مانند اين‌ها نشسته اگر ظاهر است تيمم كند و اگر گرد و غبار آنها ظاهر نيست، ولي وقتي دست به آن مي‎زنند گرد برمي‎خيزد، احتياط جمع بين تيمم به آن و تيمم به گل است و چنان‌چه اصلا گرد پيدا نشود، بايد به گل تيمم كند و اگر گل هم پيدا نشود، احتياط آن است كه نماز را بدون تيمم بخواند ولي واجب است بعداً قضاي آن را به جا آورد.

مسأله695. اگر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن خاك تهيه كند، تيمم به گرد باطل است، و اگر بتواند گل را خشك كند و از آن خاك تهيه نمايد، تيمم به گل باطل مي‎باشد.

مسأله696. كسي كه آب ندارد اگر برف يا يخ داشته باشد، چنان‌چه ممكن است، بايد آن را آب كند و با آن وضو بگيرد يا غسل نمايد، و اگر ممكن نيست و چيزي هم كه تيمم به آن صحيح است ندارد، احتياط آن است كه با برف يا يخ، اعضاي وضو يا غسل را نمناك كند، و اگر اين هم ممكن نيست به يخ يا برف تيمم نمايد، ولي در هر دو صورت نمازي را كه خوانده بايد قضا كند.

مسأله697. اگر خاك و ريگ با چيزي، مانند كاه -كه تيمم به آن باطل است- مخلوط شود، نمي‎توان به آن تيمم كرد، ولي اگر آن چيز به قدري كم باشد كه در خاك يا ريگ از بين‌رفته حساب شود، تيمم به آن خاك و ريگ صحيح است.

مسأله698. اگر چيزي ندارد كه بر آن تيمم كند، چنان‌چه ممكن است، بايد به خريدن و مانند آن تهيه نمايد.

مسأله699. تيمم به ديوار گلي صحيح است، و احتياط مستحب آن است كه با بودن زمين يا خاك خشك، به زمين يا خاك نمناك تيمم نكند.

مسأله700. چيزي كه بر آن تيمم مي‎كند، بايد پاك باشد، و اگر چيز پاكي كه تيمم به آن صحيح است ندارد، احتياط آن است كه نماز را بي‎تيمم بخواند، ولي واجب است بعد قضاي آن را به جا آورد.

مسأله701. اگر يقين داشته باشد كه تيمم به چيزي صحيح است و به آن تيمم نمايد، بعد بفهمد تيمم به آن باطل بوده، نمازهايي را كه با آن تيمم خوانده، بايد دوباره بخواند.

 

مسأله702. چيزي كه بر آن تيمم مي‎كند، مكان آن چيز بايد غصبي نباشد. پس اگر بر خاك غصبي تيمم كند، يا خاكي را كه مال خود او است بي‎اجازه در ملك ديگري بگذارد و بر آن تيمم كند، باطل است.

مسأله703. تيمم در فضاي غصبي باطل است. پس اگر در ملك خود، دست‎ها را به زمين بزند، و بي‎اجازه داخل ملك ديگري شود و دست‎ها را به پيشاني بكشد باطل است.

مسأله704. تيمم به چيز غصبي، يا در فضاي غصبي، يا بر چيزي كه در ملك غصبي است، در صورتي باطل است كه انسان بداند غصب است، و عمداً تيمم كند و چنان‌چه نداند يا فراموش كرده باشد، تيمم صحيح است، ولي اگر چيزي را خودش غصب كند و فراموش كند كه غصب كرده و بر آن تيمم كند، يا ملكي را غصب نمايد و فراموش كند كه غصب كرده و چيزي را كه بر آن تيمم مي‎كند در آن ملك بگذارد، يا در فضاي آن ملك تيمم نمايد، باطل است.

مسأله705. كسي كه در جاي غصبي حبس است، اگر آب و خاك آنجا غصبي است، بايد با تيمم نماز بخواند.

مسأله706. مستحب است چيزي كه بر آن تيمم مي‎كند، گردي داشته باشد كه به دست بماند، و بعد از زدن دست بر آن، مستحب است دست را بتكاند كه گرد آن بريزد.

مسأله707. تيمم به زمين گود و خاك جاده و زمين شوره‌زاري كه نمك روي آن را نگرفته، مكروه است، و اگر نمك روي آن را گرفته باشد، باطل است.

موضوع: 
نويسنده: