وریز وجوهات
   بسمه تعالی انا لله وانا الیه راجعون درگذشت عالم ربّانی مرحوم حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمد مدنی ناشر الاسلام رضوان الله تعالی علیه موجب تاثر و تاسف گردید. ▪️عالم بزرگواری که عمر مبارک خود را وقف نشر معارف نورانی اهل...
دوشنبه: 4/بهم/1400 (الاثنين: 20/جمادى الآخر/1443)

چيزهايي كه تيمم به آن‌ها صحيح است

مسأله692. تيمم به خاك و ريگ و كلوخ و سنگ صحيح است، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر خاك ممكن باشد به چيز ديگر تيمم نكند، و اگر خاك نباشد، با ريگ، و اگر ريگ نباشد، با كلوخ، و چنان‌چه كلوخ هم نباشد، با سنگ تيمم نمايد.

مسأله693. تيمم بر سنگ گچ و سنگ آهك صحيح است، و با بودن چيزي كه تيمم بر آن صحيح است، احوط آن است كه به گچ و آهك پخته تيمم نكند.

 

مسأله694. اگر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ پيدا نشود، بايد به گرد و غباري كه در فرش و لباس و مانند اين‌ها نشسته اگر ظاهر است تيمم كند و اگر گرد و غبار آنها ظاهر نيست، ولي وقتي دست به آن مي‎زنند گرد برمي‎خيزد، احتياط جمع بين تيمم به آن و تيمم به گل است و چنان‌چه اصلا گرد پيدا نشود، بايد به گل تيمم كند و اگر گل هم پيدا نشود، احتياط آن است كه نماز را بدون تيمم بخواند ولي واجب است بعداً قضاي آن را به جا آورد.

مسأله695. اگر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن خاك تهيه كند، تيمم به گرد باطل است، و اگر بتواند گل را خشك كند و از آن خاك تهيه نمايد، تيمم به گل باطل مي‎باشد.

مسأله696. كسي كه آب ندارد اگر برف يا يخ داشته باشد، چنان‌چه ممكن است، بايد آن را آب كند و با آن وضو بگيرد يا غسل نمايد، و اگر ممكن نيست و چيزي هم كه تيمم به آن صحيح است ندارد، احتياط آن است كه با برف يا يخ، اعضاي وضو يا غسل را نمناك كند، و اگر اين هم ممكن نيست به يخ يا برف تيمم نمايد، ولي در هر دو صورت نمازي را كه خوانده بايد قضا كند.

مسأله697. اگر خاك و ريگ با چيزي، مانند كاه -كه تيمم به آن باطل است- مخلوط شود، نمي‎توان به آن تيمم كرد، ولي اگر آن چيز به قدري كم باشد كه در خاك يا ريگ از بين‌رفته حساب شود، تيمم به آن خاك و ريگ صحيح است.

مسأله698. اگر چيزي ندارد كه بر آن تيمم كند، چنان‌چه ممكن است، بايد به خريدن و مانند آن تهيه نمايد.

مسأله699. تيمم به ديوار گلي صحيح است، و احتياط مستحب آن است كه با بودن زمين يا خاك خشك، به زمين يا خاك نمناك تيمم نكند.

مسأله700. چيزي كه بر آن تيمم مي‎كند، بايد پاك باشد، و اگر چيز پاكي كه تيمم به آن صحيح است ندارد، احتياط آن است كه نماز را بي‎تيمم بخواند، ولي واجب است بعد قضاي آن را به جا آورد.

مسأله701. اگر يقين داشته باشد كه تيمم به چيزي صحيح است و به آن تيمم نمايد، بعد بفهمد تيمم به آن باطل بوده، نمازهايي را كه با آن تيمم خوانده، بايد دوباره بخواند.

 

مسأله702. چيزي كه بر آن تيمم مي‎كند، مكان آن چيز بايد غصبي نباشد. پس اگر بر خاك غصبي تيمم كند، يا خاكي را كه مال خود او است بي‎اجازه در ملك ديگري بگذارد و بر آن تيمم كند، باطل است.

مسأله703. تيمم در فضاي غصبي باطل است. پس اگر در ملك خود، دست‎ها را به زمين بزند، و بي‎اجازه داخل ملك ديگري شود و دست‎ها را به پيشاني بكشد باطل است.

مسأله704. تيمم به چيز غصبي، يا در فضاي غصبي، يا بر چيزي كه در ملك غصبي است، در صورتي باطل است كه انسان بداند غصب است، و عمداً تيمم كند و چنان‌چه نداند يا فراموش كرده باشد، تيمم صحيح است، ولي اگر چيزي را خودش غصب كند و فراموش كند كه غصب كرده و بر آن تيمم كند، يا ملكي را غصب نمايد و فراموش كند كه غصب كرده و چيزي را كه بر آن تيمم مي‎كند در آن ملك بگذارد، يا در فضاي آن ملك تيمم نمايد، باطل است.

مسأله705. كسي كه در جاي غصبي حبس است، اگر آب و خاك آنجا غصبي است، بايد با تيمم نماز بخواند.

مسأله706. مستحب است چيزي كه بر آن تيمم مي‎كند، گردي داشته باشد كه به دست بماند، و بعد از زدن دست بر آن، مستحب است دست را بتكاند كه گرد آن بريزد.

مسأله707. تيمم به زمين گود و خاك جاده و زمين شوره‌زاري كه نمك روي آن را نگرفته، مكروه است، و اگر نمك روي آن را گرفته باشد، باطل است.

موضوع: 
نويسنده: