جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

3. آب جاری

مسأله28. آب جاری آبی است كه از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات.

مسأله29. آب جاری اگر چه كمتر از كُر باشد، چنان‌چه نجاست به آن برسد، تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نكرده پاك است.

مسأله30. اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آن كه بو یا رنگ یا مزه‎اش به واسطه نجاست تغییر كرده نجس است. و طرفی كه متصل به چشمه است اگر چه كمتر از كُر باشد پاك است. و آب‎های دیگر نهر، اگر به اندازه كُر باشد یا به واسطه آبی كه تغییر نكرده به آب طرف چشمه متصل باشد، پاك و گر نه نجس است.

مسأله31. آب چشمه‎ای كه جاری نیست ولی طوری است كه اگر از آن بردارند باز می‎جوشد، حكم آب جاری دارد، یعنی اگر نجاست به آن برسد، تا وقتی كه بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نكرده، پاك است.

مسأله32. آبی كه كنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است، حكم آب جاری را دارد.

مسأله33. چشمه‎ای كه مثلاً در زمستان می‎جوشد و در تابستان از جوشش می‎افتد، فقط وقتی كه می‎جوشد حكم آب جاری را دارد.

مسأله34. آب حوض حمام اگر چه كمتر از كُر باشد، چنان‌چه به خزینه‎ای كه آب آن به اندازه كُر است متصل باشد، مثل آب جاری است.

 

مسأله35. آب لوله‎های حمام و عمارات كه از شیرها و دوش‎ها می‎ریزد اگر متصل به كُر باشد مثل آب جاری است.

مسأله36. آبی كه روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی‎جوشد، چنان‌چه كمتر از كُر باشد و نجاست به آن برسد نجس می‎شود، اما اگر از بالا با فشار به پایین بریزد، چنان‌چه نجاست به پایین آن برسد بالای آن نجس نمی‎شود. و اگر با فشار از پایین به بالا هم باشد، مثل فواره، اگر به بالای آن، چیز نجسی برسد پایین آن نجس نمی‎شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: