شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

استبـراء

مسأله73. استبراء عمل مستحبی است كه مردها بعد از بیرون‌آمدن بول انجام می‎دهند، برای آن كه یقین كنند بول در مجری نمانده است؛ و آن دارای اقسامی است و بهترین آن‌ها این است كه بعد از قطع‌شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شده، اول آن را تطهیر كنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه‌ی دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بكشند و بعد، انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‎گاه بكشند، و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.

مسأله74. آبی كه گاهی بعد از ملاعبه و بازی‌كردن از انسان خارج می‎شود و به آن مذی می‎گویند پاك است. و نیز آبی كه گاهی بعد از منی بیرون می‌آید و به آن وذی گفته می‎شود، اگر ظاهر محل تطهیر شده باشد، پاك است؛ و آبی كه گاهی بعد از بول بیرون می‌آید و به آن ودی می‎گویند، اگر بول به آن نرسیده باشد، پاك است. و چنان‌چه انسان بعد از بول، استبراء كند و بعد از تطهیر محل، آبی از او خارج شود، و شك كند كه بول است یا یكی از این‌ها، پاك می‎باشد.

مسأله75. اگر انسان شك كند استبراء كرده یا نه، و رطوبتی از او بیرون آید كه نداند پاك است یا نه، نجس می‎باشد، و چنان‌چه وضو گرفته باشد باطل می‎شود؛ ولی اگر شك كند استبرائی كه كرده درست بوده یا نه، و رطوبتی از او بیرون آید كه نداند پاك است یا نه، پاك می‎باشد، و وضو را هم باطل نمی‎كند.

مسأله76. كسی كه استبراء نكرده، اگر به واسطه آن‌كه مدتی از بول‌كردن او گذشته، یقین یا اطمینان حاصل كند كه بول در مجری نمانده است و رطوبتی ببیند و شك كند پاك است یا نه، آن رطوبت پاك می‎باشد، و وضو را هم باطل نمی‎كند.

مسأله77. اگر انسان بعد از بول استبراء كند و وضو بگیرد، چنان‌چه بعد از وضو رطوبتی ببیند كه بداند یا بول است یا منی، واجب است احتیاطاً غسل كند، و وضو هم بگیرد؛ ولی اگر وضو نگرفته باشد، فقط گرفتن وضو كافی است.

 

مسأله78. برای زن، استبراء از بول نیست؛ و اگر رطوبتی ببیند و شك كند پاك است یا نه، پاك می‎باشد، و وضو و غسل او را هم باطل نمی‎كند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: