رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
جمعه: 30/ارد/1401 (الجمعة: 18/شوال/1443)

احكام غسل ميت

مسأله556. واجب است ميت را سه غسل بدهند:

اول ـ با آبي كه با سدر مخلوط باشد.

دوم ـ با آبي كه با كافور مخلوط باشد.

سوم ـ با آب خالص.

مسأله557. سدر و كافور بايد به اندازه‎اي زياد نباشد كه آب را مضاف كند، و به اندازه‎اي هم كم نباشد كه نگويند سدر و كافور با آب مخلوط شده است.

مسأله558. اگر سدر و كافور به اندازه‎اي كه لازم است پيدا نشود، بنابر احتياط واجب بايد مقداري كه به آن دسترسي دارند در آب بريزند.

 

مسأله559. اگر سدر و كافور يا يكي از اين‌ها پيدا نشود، يا استعمال آن جايز نباشد، مثل آن كه غصبي باشد، بايد به جاي هر كدام كه ممكن نيست ميت را با آب خالص غسل بدهند.

مسأله560. كسي كه براي حج يا عمره احرام بسته است، اگر پيش از انجام سعي در احرام حج و پيش از تقصير در احرام عمره بميرد، نبايد او را با آب كافور غسل دهند، و به جاي آن بايد با آب خالص غسلش بدهند.

مسأله561. كسي كه ميت را غسل مي‎دهد، بايد مسلمان دوازده امامي و بالغ و عاقل باشد، و مسائل غسل را هم بداند.

مسأله562. كسي كه ميت را غسل مي‎دهد، بايد قصد قربت داشته باشد، يعني غسل را براي انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد، و براي غسل دوم و سوم هم، نيت غسل را تجديد نمايد.

مسأله563. غسل بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد، واجب است، و غسل و كفن و دفن كافر و اولاد او، جايز نيست؛ و كسي كه از بچگي ديوانه بوده و به حال ديوانگي بالغ شده، چنان‌چه پدر و مادر او يا يكي از آنان مسلمان باشند، بايد او را غسل داد، و اگر هيچ كدام آنان مسلمان نباشند، غسل‌دادن او جايز نيست، و اگر بچه در دار اسلام پيدا شود و معلوم نباشد كه پدر و مادر او يا يكي از آنان مسلمان است يا نه، محكوم به اسلام است، و بايد او را غسل دهند.

مسأله564. بچه سقط‌شده را اگر چهار ماه يا بيشتر دارد يا اگر چهار ماه ندارد ولي خلقتش تمام باشد، بايد غسل بدهند، و اگر چهار ماه ندارد و خلقتش هم تمام نشده، بايد در پارچه‎اي بپيچند و بدون غسل دفن كنند.

مسأله565. اگر مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد، باطل است، ولي زن مي‎تواند شوهر خود و شوهر هم مي‎تواند زن خود را غسل دهد، اگر چه احتياط مستحب آن است كه زن، شوهر خود و شوهر، زن خود را در حال اختيار غسل ندهد.

 

مسأله566. مرد مي‎تواند دختر بچه‎اي را كه سن او از سه سال بيشتر نيست، غسل دهد، و زن هم مي‎تواند پسر بچه‎اي را كه سه سال بيشتر ندارد، غسل دهد.

مسأله567. اگر براي غسل‌دادن ميتي كه مرد است مرد پيدا نشود، زناني كه با او نسبت دارند و محرمند، مثل مادر و خواهر و عمه و خاله، يا به واسطه شيرخوردن با او محرم شده‎اند، مي‎توانند با رعايت ستر عورت، او را غسل بدهند، و نيز اگر براي غسل ميت زن، زن ديگري نباشد، مردهايي كه با او نسبت دارند و محرمند، يا به واسطه شيرخوردن با او محرم شده‎اند، مي‎توانند با رعايت ستر عورت او را غسل دهند.

مسأله568. اگر ميت و كسي كه او را غسل مي‎دهد هر دو مرد يا هر دو زن باشند، بهتر آن است كه غير از عورت، جاهاي ديگر ميت برهنه باشد.

مسأله569. نگاه‌كردن به عورت ميت حرام است، و كسي كه او را غسل مي‎دهد، اگر نگاه كند معصيت كرده، ولي غسل باطل نمي‎شود.

مسأله570. اگر جايي از بدن ميت نجس باشد، بايد پيش از آن كه آنجا را غسل بدهند، آب بكشند، و احتياط مستحب آن است كه تمام بدن ميت پيش از شروع به غسل پاك باشد.

مسأله571. غسل ميت مثل غسل جنابت است، و احتياط واجب آن است كه تا غسل ترتيبي ممكن است، ميت را غسل ارتماسي ندهند، ولي در غسل ترتيبي فرو بردن هر يك از سه قسمت بدن ميت در آب كثير، بي‎اشكال است.

مسأله572. كسي را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرده، لازم نيست غسل حيض يا غسل جنابت بدهند، بلكه همان غسل ميت براي او كافي است.

مسأله573. مزد گرفتن براي غسل‌دادن ميت، حرام است، و اگر كسي براي گرفتن مزد، ميت را غسل دهد، آن غسل باطل است، ولي مزد گرفتن براي كارهاي مقدماتي غسل حرام نيست.

مسأله574. اگر آب پيدا نشود، يا استعمال آن مانعي داشته باشد، بايد عوض هر غسل ميت را يك تيمم بدهند، و احتياط واجب آن است كه يك تيمم ديگر هم عوض هر سه غسل بدهند، و اگر كسي كه تيمم مي‎دهد، در تيمم سوم قصد ما في الذمه نمايد، يعني نيت كند كه اين تيمم را براي آن كه به تكليف عمل شده باشد، انجام مي‎دهم، تيمم چهارم لازم نيست.

 

مسأله575. كسي كه ميت را تيمم مي‎دهد، بايد دست خود را به زمين بزند، و به صورت و پشت دست‎هاي ميت بكشد، و اگر ممكن باشد، احتياط لازم آن است كه با دست ميت هم او را تيمم بدهد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: