چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

احكام غسل میت

مسأله556. واجب است میت را سه غسل بدهند:

اول ـ با آبی كه با سدر مخلوط باشد.

دوم ـ با آبی كه با كافور مخلوط باشد.

سوم ـ با آب خالص.

مسأله557. سدر و كافور باید به اندازه‎ای زیاد نباشد كه آب را مضاف كند، و به اندازه‎ای هم كم نباشد كه نگویند سدر و كافور با آب مخلوط شده است.

مسأله558. اگر سدر و كافور به اندازه‎ای كه لازم است پیدا نشود، بنابر احتیاط واجب باید مقداری كه به آن دسترسی دارند در آب بریزند.

 

مسأله559. اگر سدر و كافور یا یكی از این‌ها پیدا نشود، یا استعمال آن جایز نباشد، مثل آن كه غصبی باشد، باید به جای هر كدام كه ممكن نیست میت را با آب خالص غسل بدهند.

مسأله560. كسی كه برای حج یا عمره احرام بسته است، اگر پیش از انجام سعی در احرام حج و پیش از تقصیر در احرام عمره بمیرد، نباید او را با آب كافور غسل دهند، و به جای آن باید با آب خالص غسلش بدهند.

مسأله561. كسی كه میت را غسل می‎دهد، باید مسلمان دوازده امامی و بالغ و عاقل باشد، و مسائل غسل را هم بداند.

مسأله562. كسی كه میت را غسل می‎دهد، باید قصد قربت داشته باشد، یعنی غسل را برای انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد، و برای غسل دوم و سوم هم، نیت غسل را تجدید نماید.

مسأله563. غسل بچه مسلمان اگر چه از زنا باشد، واجب است، و غسل و كفن و دفن كافر و اولاد او، جایز نیست؛ و كسی كه از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی بالغ شده، چنان‌چه پدر و مادر او یا یكی از آنان مسلمان باشند، باید او را غسل داد، و اگر هیچ كدام آنان مسلمان نباشند، غسل‌دادن او جایز نیست، و اگر بچه در دار اسلام پیدا شود و معلوم نباشد كه پدر و مادر او یا یكی از آنان مسلمان است یا نه، محكوم به اسلام است، و باید او را غسل دهند.

مسأله564. بچه سقط‌شده را اگر چهار ماه یا بیشتر دارد یا اگر چهار ماه ندارد ولی خلقتش تمام باشد، باید غسل بدهند، و اگر چهار ماه ندارد و خلقتش هم تمام نشده، باید در پارچه‎ای بپیچند و بدون غسل دفن كنند.

مسأله565. اگر مرد، زن را و زن، مرد را غسل بدهد، باطل است، ولی زن می‎تواند شوهر خود و شوهر هم می‎تواند زن خود را غسل دهد، اگر چه احتیاط مستحب آن است كه زن، شوهر خود و شوهر، زن خود را در حال اختیار غسل ندهد.

 

مسأله566. مرد می‎تواند دختر بچه‎ای را كه سن او از سه سال بیشتر نیست، غسل دهد، و زن هم می‎تواند پسر بچه‎ای را كه سه سال بیشتر ندارد، غسل دهد.

مسأله567. اگر برای غسل‌دادن میتی كه مرد است مرد پیدا نشود، زنانی كه با او نسبت دارند و محرمند، مثل مادر و خواهر و عمه و خاله، یا به واسطه شیرخوردن با او محرم شده‎اند، می‎توانند با رعایت ستر عورت، او را غسل بدهند، و نیز اگر برای غسل میت زن، زن دیگری نباشد، مردهایی كه با او نسبت دارند و محرمند، یا به واسطه شیرخوردن با او محرم شده‎اند، می‎توانند با رعایت ستر عورت او را غسل دهند.

مسأله568. اگر میت و كسی كه او را غسل می‎دهد هر دو مرد یا هر دو زن باشند، بهتر آن است كه غیر از عورت، جاهای دیگر میت برهنه باشد.

مسأله569. نگاه‌كردن به عورت میت حرام است، و كسی كه او را غسل می‎دهد، اگر نگاه كند معصیت كرده، ولی غسل باطل نمی‎شود.

مسأله570. اگر جایی از بدن میت نجس باشد، باید پیش از آن كه آنجا را غسل بدهند، آب بكشند، و احتیاط مستحب آن است كه تمام بدن میت پیش از شروع به غسل پاك باشد.

مسأله571. غسل میت مثل غسل جنابت است، و احتیاط واجب آن است كه تا غسل ترتیبی ممكن است، میت را غسل ارتماسی ندهند، ولی در غسل ترتیبی فرو بردن هر یك از سه قسمت بدن میت در آب كثیر، بی‎اشكال است.

مسأله572. كسی را كه در حال حیض یا در حال جنابت مرده، لازم نیست غسل حیض یا غسل جنابت بدهند، بلكه همان غسل میت برای او كافی است.

مسأله573. مزد گرفتن برای غسل‌دادن میت، حرام است، و اگر كسی برای گرفتن مزد، میت را غسل دهد، آن غسل باطل است، ولی مزد گرفتن برای كارهای مقدماتی غسل حرام نیست.

مسأله574. اگر آب پیدا نشود، یا استعمال آن مانعی داشته باشد، باید عوض هر غسل میت را یك تیمم بدهند، و احتیاط واجب آن است كه یك تیمم دیگر هم عوض هر سه غسل بدهند، و اگر كسی كه تیمم می‎دهد، در تیمم سوم قصد ما فی الذمه نماید، یعنی نیت كند كه این تیمم را برای آن كه به تكلیف عمل شده باشد، انجام می‎دهم، تیمم چهارم لازم نیست.

 

مسأله575. كسی كه میت را تیمم می‎دهد، باید دست خود را به زمین بزند، و به صورت و پشت دست‎های میت بكشد، و اگر ممكن باشد، احتیاط لازم آن است كه با دست میت هم او را تیمم بدهد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: