وریز وجوهات
السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة دسته بزرگ عزاداران فاطمی به دعوت مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی دام ظله الوارف روز شهادت (پنج‌شنبه 3 جمادی الثانیة) ساعت 11 صبح از دفتر معظم له به سمت حرم مطهّر لینک مرتبط: گزارش تصویری...
دوشنبه: 4/بهم/1400 (الاثنين: 20/جمادى الآخر/1443)

زناني كه ازدواج با آنان حرام است

مسأله 2393. ازدواج با زن‎هايي كه با انسان محرم هستند، مثل مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر زن حرام است.

مسأله 2394. اگر كسي زني را براي خود عقد نمايد، اگر چه با او نزديكي نكند، مادر و مادر مادر آن زن، و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم مي‎شوند.

مسأله 2395. اگر زني را عقد كند و با او نزديكي نمايد، دختر و نوه دختري و پسري آن زن هر چه پايين روند؛ چه در وقت عقد باشند يا بعداً به دنيا بيايند، به آن مرد محرم مي‎شوند.

مسأله 2396. اگر با زني كه براي خود عقد كرده نزديكي نكرده باشد، تا وقتي كه آن زن در عقد اوست نمي‎تواند با دختر او ازدواج كند.

مسأله 2397. عمه و خاله خود شخص و عمه و خاله پدر، و عمه و خاله پدر پدر و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادر مادر، هر چه بالا روند به انسان محرمند.

مسأله 2398. پدر و جد شوهر هر چه بالا روند، و پسر و نوه پسري و دختري او هر چه پايين آيند؛ چه در موقع عقد باشند، يا بعداً به دنيا بيايند، به زن او محرم هستند.

مسأله 2399. اگر زني را براي خود عقد كند؛ خواه دائمه باشد يا غير دائمه تا وقتي كه آن زن در عقد اوست نمي‎تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.

مسأله 2400. اگر زن خود را به ترتيبي كه در كتاب طلاق گفته مي‎شود طلاق رجعي دهد، در بين عده نمي‎تواند خواهر او را عقد نمايد، و اگر زني را متعه كرده باشد و مدت او را بخشيده يا تمام شده باشد، در عده او بنابر احتياط لازم نبايد خواهر او را بگيرد، بلكه در عده طلاق بائن هم كه بعداً بيان مي‎شود، احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با خواهر او خودداري نمايد.

مسأله 2401. انسان نمي‎تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج كند، ولي اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نمايد، و بعداً زن بگويد: به آن عقد راضي هستم؛ اشكال ندارد، لكن احتياط مستحب مؤكد آن است كه دوباره او را عقد نمايد.

 

مسأله 2402. اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده يا خواهرزاده او را عقد كرده و حرفي نزند، چنان‌چه بعداً رضايت ندهد، عقد آنان باطل است.

مسأله 2403. اگر انسان پيش از آن كه دختر خاله خود را بگيرد با مادر او زنا كند، ديگر نمي‎تواند با او ازدواج نمايد، و بنابر احتياط واجب دختر عمه نيز همين حكم را دارد.

مسأله 2404. اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد، و پيش از آن كه با آنان نزديكي كند با مادرشان زنا نمايد، احتياط واجب آن است كه از ايشان جدا شود.

مسأله 2405. اگر با زني غير از عمه و خاله خود زنا كند، احتياط واجب آن است كه با دختر او ازدواج نكند، ولي اگر زني را عقد نمايد و با او نزديكي كند، و بعد با مادر او زنا كند آن زن بر او حرام نمي‎شود، و اما اگر بعد از عقد و پيش از آن كه با او نزديكي كند، با مادر او زنا نمايد، احتياط واجب آن است كه آن زن را طلاق دهد و ديگر هم او را نگيرد.

مسأله 2406. زن مسلمان نمي‎تواند به عقد كافر در آيد، و مرد مسلمان هم نمي‎تواند با زن كافره غير اهل كتاب ازدواج نمايد، ولي متعه‌كردن زن اهل كتاب، مانند يهود و نصاري مانعي ندارد، بلكه جواز ازدواج آنان به طور دائم نيز خالي از قوت نيست، ولي در صورت تمكن از ازدواج با مسلمه، كراهت شديده دارد، بلكه در اين صورت احتياط ترك نشود.

مسأله 2407. اگر با زني كه در عده طلاق رجعي است زنا كند، آن زن بر او بنابر احتياط واجب حرام مي‎شود، و اگر با زني كه در عده متعه يا طلاق باين يا عده وفات است زنا كند، بعداً مي‎تواند او را عقد نمايد، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند، و معناي طلاق رجعي و طلاق باين و عده متعه و عده وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد.

مسأله 2408. اگر با زن بي‎شوهري كه در عده نيست زنا كند، بعداً مي‎تواند آن زن را براي خود عقد نمايد، ولي احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند، بعد او را عقد نمايد؛ و هم‌چنين است اگر ديگري بخواهد آن زن را عقد كند.

مسأله 2409. اگر زني را كه در عده ديگري است براي خود عقد كند، چنان‌چه مرد و زن يا يكي از آنان بدانند كه عده زن تمام نشده، و بدانند عقدكردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام مي‎شود، اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكي نكرده باشد.

 

مسأله 2410. اگر زني را براي خود عقد كند، و بعد معلوم شود كه در عده بوده، در صورتي كه با او نزديكي كرده باشد، آن زن بر او حرام مي‎شود، اگر چه هيچ‌كدام نمي‎دانسته‎اند كه زن در عده است، و نمي‎دانسته‎اند عقد كردن زن در عده حرام است.

مسأله 2411. اگر انسان بداند زني شوهر دارد و با او ازدواج كند، چه با او نزديكي كرده باشد يا نه، واجب است فوراً از او جدا شود، و بعداً هم او را براي خود عقد نكند، و چنان‌چه نداند كه شوهر دارد و با او ازدواج كند، پس اگر دخول واقع شود آن زن بر او حرام ابدي مي‎شود، و اگر پيش از دخول متوجه شد، واجب است از او جدا شود، ولي بعداً مي‎تواند او را براي خود عقد كند.

مسأله 2412. زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمي‎شود، و چنان‌چه توبه نكند و بر عمل خود باقي باشد، اگر مشهور به زانيه‌بودن شود، احتياط لازم آن است كه شوهر، او را طلاق دهد، و تا توبه نكند او را نگيرد، ولي بايد مهرش را بدهد.

مسأله 2413. زني را كه طلاق داده‎اند و زني كه متعه بوده و شوهرش مدت او را بخشيده، يا مدتش تمام شده، چنان‌چه بعد از مدتي شوهر كند و بعد شك كند كه موقع عقد شوهر دوم، عده شوهر اول تمام بوده، يا از راه غفلت يا معصيت در عده شوهر كرده، بايد به شك خود اعتنا نكند.

مسأله 2414. مادر و خواهر و دختر پسري كه لواط داده، بر لواط‌كننده در صورتي كه بالغ بوده حرام است، ولي اگر گمان كند كه دخول شده يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمي‎شود.

مسأله 2415. اگر با مادر يا خواهر يا دختر كسي ازدواج نمايد، و بعد از ازدواج و دخول به زوجه، با آن شخص لواط كند، آنان بر او حرام نمي‎شوند، و اگر بعد از عقد و پيش از دخول لواط كند، بنابر احتياط واجب آن زن بر او حرام مي‎شود.

مسأله 2416. اگر كسي در حال احرام -كه يكي از كارهاي حج است- با زني ازدواج نمايد، عقد او باطل است، و چنان‌چه مي‎دانسته كه زن‌‌گرفتن بر او حرام است، ديگر نمي‎تواند آن زن را براي خود عقد كند.

مسأله 2417. اگر زني كه در حال احرام است با مردي كه در حال احرام نيست ازدواج

 

كند، عقد او باطل است، و اگر زن مي‎دانسته كه ازدواج‌كردن در حال احرام حرام است، بايد بعداً با آن مرد ازدواج نكند.

مسأله 2418. اگر مرد طواف نساء را كه يكي از كارهاي حج است به جا نياورد، زنش كه به واسطه احرام بر او حرام شده بود حلال نمي‎شود، و نيز اگر زن طواف نساء نكند، شوهرش كه به واسطه احرام بر او حرام شده بود، حلال نمي‎شود، ولي اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به يكديگر حلال مي‎شوند.

مسأله 2419. اگر كسي دختر نابالغي را براي خود عقد كند، نبايد پيش از آن كه نه سال دختر تمام شود، با او نزديكي و دخول كرد، و اگر پيش از آن كه نه سالش تمام شود با او نزديكي كرد، ظاهر اين است كه موجب حرمت نزديكي با او بعد از نه سال نمي‎شود، اگر چه احتياط اين است كه تا آخر عمر خصوصاً اگر افضا نموده باشد، از دخول به او با رضايت او خودداري نمايد، و الا او را طلاق دهد.

مسأله 2420. زني كه شوهرش او را سه مرتبه طلاق داده بر شوهرش حرام مي‎شود، ولي اگر با شرايطي كه در كتاب طلاق گفته مي‎شود با مرد ديگري ازدواج كند، بعد از مرگ يا طلاق شوهر دوم و گذشتن مقدار عده او، شوهر اول مي‎تواند دوباره او را براي خود عقد نمايد.

موضوع: 
نويسنده: