سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

زنانی كه ازدواج با آنان حرام است

مسأله 2393. ازدواج با زن‎هایی كه با انسان محرم هستند، مثل مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر زن حرام است.

مسأله 2394. اگر كسی زنی را برای خود عقد نماید، اگر چه با او نزدیكی نكند، مادر و مادر مادر آن زن، و مادر پدر او هر چه بالا روند به آن مرد محرم می‎شوند.

مسأله 2395. اگر زنی را عقد كند و با او نزدیكی نماید، دختر و نوه دختری و پسری آن زن هر چه پایین روند؛ چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد محرم می‎شوند.

مسأله 2396. اگر با زنی كه برای خود عقد كرده نزدیكی نكرده باشد، تا وقتی كه آن زن در عقد اوست نمی‎تواند با دختر او ازدواج كند.

مسأله 2397. عمه و خاله خود شخص و عمه و خاله پدر، و عمه و خاله پدر پدر و عمه و خاله مادر و عمه و خاله مادر مادر، هر چه بالا روند به انسان محرمند.

مسأله 2398. پدر و جد شوهر هر چه بالا روند، و پسر و نوه پسری و دختری او هر چه پایین آیند؛ چه در موقع عقد باشند، یا بعداً به دنیا بیایند، به زن او محرم هستند.

مسأله 2399. اگر زنی را برای خود عقد كند؛ خواه دائمه باشد یا غیر دائمه تا وقتی كه آن زن در عقد اوست نمی‎تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.

مسأله 2400. اگر زن خود را به ترتیبی كه در كتاب طلاق گفته می‎شود طلاق رجعی دهد، در بین عده نمی‎تواند خواهر او را عقد نماید، و اگر زنی را متعه كرده باشد و مدت او را بخشیده یا تمام شده باشد، در عده او بنابر احتیاط لازم نباید خواهر او را بگیرد، بلكه در عده طلاق بائن هم كه بعداً بیان می‎شود، احتیاط مستحب آن است كه از ازدواج با خواهر او خودداری نماید.

مسأله 2401. انسان نمی‎تواند بدون اجازه زن خود با خواهرزاده و برادرزاده او ازدواج كند، ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید، و بعداً زن بگوید: به آن عقد راضی هستم؛ اشكال ندارد، لكن احتیاط مستحب مؤكد آن است كه دوباره او را عقد نماید.

 

مسأله 2402. اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزاده او را عقد كرده و حرفی نزند، چنان‌چه بعداً رضایت ندهد، عقد آنان باطل است.

مسأله 2403. اگر انسان پیش از آن كه دختر خاله خود را بگیرد با مادر او زنا كند، دیگر نمی‎تواند با او ازدواج نماید، و بنابر احتیاط واجب دختر عمه نیز همین حكم را دارد.

مسأله 2404. اگر با دختر عمه یا دختر خاله خود ازدواج نماید، و پیش از آن كه با آنان نزدیكی كند با مادرشان زنا نماید، احتیاط واجب آن است كه از ایشان جدا شود.

مسأله 2405. اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا كند، احتیاط واجب آن است كه با دختر او ازدواج نكند، ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیكی كند، و بعد با مادر او زنا كند آن زن بر او حرام نمی‎شود، و اما اگر بعد از عقد و پیش از آن كه با او نزدیكی كند، با مادر او زنا نماید، احتیاط واجب آن است كه آن زن را طلاق دهد و دیگر هم او را نگیرد.

مسأله 2406. زن مسلمان نمی‎تواند به عقد كافر در آید، و مرد مسلمان هم نمی‎تواند با زن كافره غیر اهل كتاب ازدواج نماید، ولی متعه‌كردن زن اهل كتاب، مانند یهود و نصاری مانعی ندارد، بلكه جواز ازدواج آنان به طور دائم نیز خالی از قوت نیست، ولی در صورت تمكن از ازدواج با مسلمه، كراهت شدیده دارد، بلكه در این صورت احتیاط ترك نشود.

مسأله 2407. اگر با زنی كه در عده طلاق رجعی است زنا كند، آن زن بر او بنابر احتیاط واجب حرام می‎شود، و اگر با زنی كه در عده متعه یا طلاق باین یا عده وفات است زنا كند، بعداً می‎تواند او را عقد نماید، اگرچه احتیاط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند، و معنای طلاق رجعی و طلاق باین و عده متعه و عده وفات در احكام طلاق گفته خواهد شد.

مسأله 2408. اگر با زن بی‎شوهری كه در عده نیست زنا كند، بعداً می‎تواند آن زن را برای خود عقد نماید، ولی احتیاط مستحب آن است كه صبر كند تا آن زن حیض ببیند، بعد او را عقد نماید؛ و هم‌چنین است اگر دیگری بخواهد آن زن را عقد كند.

مسأله 2409. اگر زنی را كه در عده دیگری است برای خود عقد كند، چنان‌چه مرد و زن یا یكی از آنان بدانند كه عده زن تمام نشده، و بدانند عقدكردن زن در عده حرام است، آن زن بر او حرام می‎شود، اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیكی نكرده باشد.

 

مسأله 2410. اگر زنی را برای خود عقد كند، و بعد معلوم شود كه در عده بوده، در صورتی كه با او نزدیكی كرده باشد، آن زن بر او حرام می‎شود، اگر چه هیچ‌كدام نمی‎دانسته‎اند كه زن در عده است، و نمی‎دانسته‎اند عقد كردن زن در عده حرام است.

مسأله 2411. اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج كند، چه با او نزدیكی كرده باشد یا نه، واجب است فوراً از او جدا شود، و بعداً هم او را برای خود عقد نكند، و چنان‌چه نداند كه شوهر دارد و با او ازدواج كند، پس اگر دخول واقع شود آن زن بر او حرام ابدی می‎شود، و اگر پیش از دخول متوجه شد، واجب است از او جدا شود، ولی بعداً می‎تواند او را برای خود عقد كند.

مسأله 2412. زن شوهردار اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمی‎شود، و چنان‌چه توبه نكند و بر عمل خود باقی باشد، اگر مشهور به زانیه‌بودن شود، احتیاط لازم آن است كه شوهر، او را طلاق دهد، و تا توبه نكند او را نگیرد، ولی باید مهرش را بدهد.

مسأله 2413. زنی را كه طلاق داده‎اند و زنی كه متعه بوده و شوهرش مدت او را بخشیده، یا مدتش تمام شده، چنان‌چه بعد از مدتی شوهر كند و بعد شك كند كه موقع عقد شوهر دوم، عده شوهر اول تمام بوده، یا از راه غفلت یا معصیت در عده شوهر كرده، باید به شك خود اعتنا نكند.

مسأله 2414. مادر و خواهر و دختر پسری كه لواط داده، بر لواط‌كننده در صورتی كه بالغ بوده حرام است، ولی اگر گمان كند كه دخول شده یا شك كند كه دخول شده یا نه، بر او حرام نمی‎شود.

مسأله 2415. اگر با مادر یا خواهر یا دختر كسی ازدواج نماید، و بعد از ازدواج و دخول به زوجه، با آن شخص لواط كند، آنان بر او حرام نمی‎شوند، و اگر بعد از عقد و پیش از دخول لواط كند، بنابر احتیاط واجب آن زن بر او حرام می‎شود.

مسأله 2416. اگر كسی در حال احرام -كه یكی از كارهای حج است- با زنی ازدواج نماید، عقد او باطل است، و چنان‌چه می‎دانسته كه زن‌‌گرفتن بر او حرام است، دیگر نمی‎تواند آن زن را برای خود عقد كند.

مسأله 2417. اگر زنی كه در حال احرام است با مردی كه در حال احرام نیست ازدواج

 

كند، عقد او باطل است، و اگر زن می‎دانسته كه ازدواج‌كردن در حال احرام حرام است، باید بعداً با آن مرد ازدواج نكند.

مسأله 2418. اگر مرد طواف نساء را كه یكی از كارهای حج است به جا نیاورد، زنش كه به واسطه احرام بر او حرام شده بود حلال نمی‎شود، و نیز اگر زن طواف نساء نكند، شوهرش كه به واسطه احرام بر او حرام شده بود، حلال نمی‎شود، ولی اگر بعداً طواف نساء را انجام دهند به یكدیگر حلال می‎شوند.

مسأله 2419. اگر كسی دختر نابالغی را برای خود عقد كند، نباید پیش از آن كه نه سال دختر تمام شود، با او نزدیكی و دخول كرد، و اگر پیش از آن كه نه سالش تمام شود با او نزدیكی كرد، ظاهر این است كه موجب حرمت نزدیكی با او بعد از نه سال نمی‎شود، اگر چه احتیاط این است كه تا آخر عمر خصوصاً اگر افضا نموده باشد، از دخول به او با رضایت او خودداری نماید، و الا او را طلاق دهد.

مسأله 2420. زنی كه شوهرش او را سه مرتبه طلاق داده بر شوهرش حرام می‎شود، ولی اگر با شرایطی كه در كتاب طلاق گفته می‎شود با مرد دیگری ازدواج كند، بعد از مرگ یا طلاق شوهر دوم و گذشتن مقدار عده او، شوهر اول می‎تواند دوباره او را برای خود عقد نماید.

موضوع: 
نويسنده: