پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

نماز قضای پدر و مادر كه بر پسر بزرگ‌تر واجب است

مسأله 1399. اگر پدر به جهت عذری نماز یا روزه‎اش را به جا نیاورده باشد، بعد از فوت او بر پسر بزرگتر واجب است قضا نماید، یا برای انجام آن اجیر بگیرد، هر چند پدر نتوانسته قضا كند، و بنابر احتیاط اگر از روی نافرمانی هم ترك كرده باشد، پسر بزرگ‎تر باید آن را قضا نماید، یا برای او اجیر بگیرد.

 

در مورد مادر نیز احتیاط واجب رعایت این حكم است، بلكه در صورتی كه وصیت نكرده باشند، و پسر هم نداشته باشند، احتیاط واجب این است كه اكبر ذكور از اولیاء میت نماز و روزه او را قضا كند، و با نبود ذكور، اناث از آن‌ها انجام دهند.

مسأله 1400. اگر پسر بزرگ‎تر شك دارد كه پدر و مادرش نماز و روزه قضا داشته‎اند یا نه، چیزی بر او واجب نیست.

مسأله 1401. اگر پسر بزرگ‎تر بداند كه پدر و مادرش نماز قضا داشته‎اند، و شك كند كه به جا آورده‎اند یا نه، بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید.

مسأله 1402. اگر معلوم نباشد كه پسر بزرگ‎تر كدام است، قضای نماز و روزه پدر و مادر بر هیچ‌كدام از پسرها واجب نیست، ولی احتیاط مستحب آن است كه نماز و روزه آنان را بین خودشان قسمت كنند، یا برای انجام آن قرعه بزنند.

مسأله 1403. اگر میت وصیت كرده باشد كه برای نماز و روزه او اجیر بگیرند، بعد از آن كه اجیر، نماز و روزه او را به طور صحیح به جا آورد، بر پسر بزرگ‎تر چیزی واجب نیست.

مسأله 1404. اگر پسر بزرگ‎تر بخواهد نماز پدر و مادر را بخواند، باید به تكلیف خود عمل كند، مثلاً قضای نماز صبح و مغرب و عشای مادرش را باید بلند بخواند.

مسأله 1405. كسی كه خودش نماز و روزه قضا دارد، اگر نماز و روزه پدر و مادر هم بر او واجب شود، هر كدام را اول به جا آورد صحیح است.

مسأله 1406. اگر پسر بزرگ‎تر موقع مرگ پدر یا مادر نابالغ یا دیوانه باشد، وقتی كه بالغ شد یا عاقل گردید، باید نماز و روزه پدر و مادر را قضا نماید؛ و چنان‌چه پیش از بالغ‌شدن یا عاقل‌شدن بمیرد، بنابر احتیاط مستحب بر پسر دوم است، و مراعات این احتیاط سزاوار است.

مسأله 1407. اگر پسر بزرگ‎تر پیش از آن كه نماز و روزه پدر یا مادر را قضا كند بمیرد، چنان‌چه بین مرگ پدر یا مادر و مرگ او به قدری طول‌كشیده‌ كه می‎توانسته قضای نماز و روزه آن‌ها را به‌جا آورد، بر پسر دوم چیزی واجب نیست، و اگر این مقدار طول نكشیده، قضای آن‌ها بنابر احتیاط مستحب بر پسر دوم است، و مراعات این احتیاط سزاوار است.

 

موضوع: 
نويسنده: