سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

 5. جواهری كه به واسطه غواصی به دست می‎آید

مسأله 1828. اگر به واسطه غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند؛ روییدنی باشد یا معدنی، اگر قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند؛ چه در یك دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند، یا بنابر احتیاط لازم در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یك جنس باشد، یا از چند جنس، یك نفر آن را بیرون آورده باشد، یا چند نفر، و بنابر احتیاط واجب در اعتبار نصاب، مخارج بیرون‌آوردن آن را كم نكنند، و مخارج را از مجموع برداشت نمایند.

مسأله 1829. اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی، جواهر بیرون آورد، و قیمت آن به 18 نخود طلا برسد بنابر احتیاط، خمس آن واجب است، ولی اگر از روی آب دریا یا از كنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهایی یا با منافع دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله 1830. پرداخت خمس ماهی و حیوانات دیگری كه انسان با فرو رفتن و یا بدون فرو رفتن در دریا می‎گیرد، در صورتی كه صرف در مؤونه سال نشده باشد واجب است.

 

مسأله 1831. اگر انسان بدون قصد این كه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود، و اتفاقاً جواهری به دستش آید و قصد تملك آن را بنماید، بنابر احتیاط واجب اگر به حد نصاب باشد، بدون كم‌كردن مؤونه سال، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1832. اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند كه قیمتش 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنان‌چه آن حیوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر هست، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن واجب است كه به تنهایی یا با منافع دیگر كسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.

مسأله 1833. اگر در رودخانه‎های بزرگ، مانند دجله و فرات فرو رود، و جواهری بیرون آورد، چنان‌چه در آن رودخانه جواهر عمل می‎آید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1834. اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد كه قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد، و چنان‌چه از روی آب یا از كنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا برسد، بنابر احتیاط همین حكم را دارد، بلكه اگر به مقدار نصاب هم نرسد، بنابر احتیاط خمس آن را بدون استثناء مؤونه سال بپردازد.

مسأله 1835. كسی كه كسبش غواصی یا بیرون‌آوردن معدن است، اگر خمس آن‌ها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.

مسأله 1836. اگر بچه‎ای، معدنی را بیرون آورد یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا كند، و یا به واسطه فرو رفتن در دریا، جواهری بیرون آورد، ولیّ او باید خمس آن‌ها را بدهد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: