پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

مسائل متفرقه

مسأله 2145. اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را كه به واسطه آن‌ها قیمت مال كم یا زیاد می‎شود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید: كه نقد خریده یا نسیه، و چنان‌چه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعداً مشتری بفهمد، می‎تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2146. اگر انسان جنسی را به كسی بدهد و قیمت آن را معین كند و بگوید: این

 

جنس را به این قیمت بفروش، و هر چه زیادتر فروختی اجرت خودت باشد؛ هر چه زیادتر از قیمت آن بفروشد، مال صاحب مال است، و فروشنده فقط می‎تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد؛ ولی اگر زیادی را به عنوان جعاله برای او قرار دهد، صحیح است، و هر چه زیادتر فروخت مال او است نه مال صاحب مال، و هم‌چنین اگر بگوید: این جنس را به این قیمت به تو فروختم؛ و او بگوید: قبول كردم؛ یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است.

مسأله 2147. اگر قصاب، گوشت نر بفروشد و به جای آن، گوشت ماده بدهد، معصیت كرده است. پس اگر آن گوشت را معین كرده و گفته: این گوشت نر را می‎فروشم؛ مشتری می‎تواند معامله را به هم بزند، و اگر آن را معین نكرده، در صورتی كه مشتری به گوشتی كه گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

مسأله 2148. اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‎ای می‎خواهم كه رنگ آن نرود و بزاز پارچه‎ای به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشتری می‎تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2149. قسم‌خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه، و اگر دروغ باشد حرام است.

 

نويسنده: 
کليد واژه: