سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

نمازهایی كه باید به ترتیب خوانده شوند

مسأله763. انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر، و نماز عشا را بعد از نماز مغرب

 

بخواند، و اگر عمداً نماز عصر را پیش از نماز ظهر، و یا نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند، باطل است.

مسأله764. اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود، و در بین نماز یادش بیاید كه نماز ظهر را خوانده است، نمی‎تواند نیت را به نماز عصر برگرداند، بلكه باید آن را رها كند و نماز عصر را بخواند، و همین‌طور است در نماز مغرب و عشا.

مسأله765. اگر در بین نماز عصر یقین كند كه نماز ظهر را نخوانده است و نیت را به نماز ظهر برگرداند، چنان‌چه یادش بیاید كه نماز ظهر را خوانده بوده، بنابر احتیاط واجب باید نیت را به نماز عصر برگرداند، و بعد از تمام‌كردن نماز، دوباره نماز عصر را بخواند مگر آن كه پیش از به جا آوردن جزئی از اجزا به قصد ظهر یادش بیاید، كه در این صورت نماز را به نیت عصر تمام می‎كند، و اعاده لازم نیست.

مسأله766. اگر در بین نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده یا نه، باید نیت را به نماز ظهر برگرداند، ولی اگر وقت به قدری كم است كه بعد از تمام‌شدن نماز، مغرب می‎شود، باید بنا بگذارد كه ظهر را خوانده، و به نیت نماز عصر نماز را تمام كند.

مسأله767. اگر در نماز عشا، پیش از ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را خوانده یا نه، چنان‌چه وقت به قدری كم است كه بعد از تمام‌شدن نماز نصف شب می‎شود، باید به نیت عشا نماز را تمام كند، و بعد مغرب را به قصد ما فی الذمه به جا آورد؛ و اگر بیشتر وقت دارد و یك ركعت از آن در وقت مشترك واقع شده باشد، باید نیت را به نماز مغرب برگرداند، و نماز را سه ركعتی تمام كند، و بعد نماز عشا را بخواند.

مسأله768. اگر در نماز عشا بعد از رسیدن به ركوع ركعت چهارم، شك كند كه نماز مغرب را خوانده یا نه، باید نماز را تمام كند، و بعد نماز مغرب را بخواند و بعد عشا را نیز اعاده نماید، بنابر احتیاط لازم، مگر این كه این شك در وقت مخصوص نماز عشا باشد، كه در این صورت خواندن نماز مغرب لازم نیست.

مسأله769. اگر انسان نمازی را كه خوانده، احتیاطاً دوباره بخواند، و در بین نماز یادش بیاید نمازی را كه باید پیش از آن بخواند نخوانده است، نمی‎تواند نیت را به آن نماز برگرداند، مثلاً موقعی كه نماز عصر را احتیاطاً می‎خواند، اگر یادش بیاید نماز ظهر را نخوانده است، نمی‎تواند نیت را به نماز ظهر برگرداند.

 

مسأله770. برگرداندن نیت از نماز قضا به نماز ادا، و از نماز مستحب به نماز واجب، جایز نیست.

مسأله771. اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد، می‎تواند در بین نماز نیت را به نماز قضا برگرداند، ولی باید برگرداندن نیت به نماز قضا ممكن باشد، مثلاً اگر مشغول نماز ظهر است، در صورتی می‎تواند نیت را به قضای صبح برگرداند كه داخل ركوع ركعت سوم نشده باشد، ولی اگر با علم و تذكر به قضا شروع به ادا كرده باشد، عدول محل تأمل است و احوط ترك آن است.

موضوع: 
نويسنده: