سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

شك‎های باطل

مسأله1174. شك‎هایی كه نماز را باطل می‎كند از این قرار است:

اول ـ شك در شماره ركعت‎های نماز دو ركعتی، مثل نماز صبح و نماز مسافر، ولی شك در شماره ركعت‎های نماز مستحب دو ركعتی و نماز احتیاط، نماز را باطل نمی‎كند.

دوم ـ شك در شماره ركعت‎های نماز سه ركعتی.

سوم ـ آن كه در نماز چهار ركعتی شك كند كه یك ركعت خوانده یا بیشتر.

چهارم ـ آن كه در نماز چهار ركعتی پیش از تمام‌شدن سجده دوم، شك كند كه دو ركعت خوانده یا بیشتر.

پنجم ـ شك بین دو و پنج، یا دو و بیشتر از پنج.

ششم ـ شك بین سه و شش، یا سه و بیشتر از شش.

هفتم ـ شك در ركعت‎های نماز كه نداند چند ركعت خوانده است.

هشتم ـ شك بین چهار و شش، یا چهار و بیشتر از شش.

مسأله1175. اگر یكی از شك‎های باطل برای انسان پیش آید، باید نماز را به هم نزند، و به قدری فكر كند كه یا از صورت نمازگزار خارج شود، یا از پیداشدن یقین یا گمان ناامید شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: