سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

معاملات مكروه

مسأله 2062. عمده معاملات مكروه از این قرار است:

اول ـ ملك‌فروشی.

دوم ـ قصابی.

سوم ـ كفن‌فروشی.

چهارم ـ معامله با مردمان پست.

پنجم ـ معامله بین طلوع صبح و اول آفتاب.

ششم ـ آن كه كار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند این‌ها قرار دهد.

هفتم ـ آن كه برای خریدن جنسی كه دیگری می‎خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

نويسنده: 
کليد واژه: