يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

شكار كردن با سگ شكاری

مسأله 2618. اگر سگ شكاری، حیوان وحشی و یا اهلی وحشی‌شده حلال‌گوشتی را شكار كند، پاك و حلال‌بودن آن حیوان شش شرط دارد:

اول ـ سگ به طوری تربیت شده باشد كه هر وقت آن را برای گرفتن شكار بفرستند برود، و هر وقت از رفتن جلوگیری كنند بایستد؛ و نیز باید عادتش این باشد كه تا صاحبش نرسد، از شكار نخورد، ولی اگر اتفاقاً از شكار بخورد، اشكال ندارد.

دوم ـ صاحبش آن را بفرستد، و اگر پیش خود دنبال شكار رود، و حیوانی را شكار كند، خوردن آن حیوان حرام است؛ بلكه اگر پیش خود دنبال شكار رود، و بعداً صاحبش بانگ بزند كه زودتر آن را به شكار برساند، اگر چه به واسطه صدای صاحبش شتاب كند، بنابر احتیاط واجب باید از خوردن آن شكار خودداری نمایند.

سوم ـ كسی كه سگ را می‎فرستد، باید مسلمان باشد، یا بچه مسلمان باشد كه خوب و بد را بفهمد، و اگر كافر یا كسی كه اظهار دشمنی با اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله می‎كند سگ را بفرستد، شكار آن سگ حرام است.

چهارم ـ وقت فرستادن سگ، نام خدا را ببرد، و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شكار حرام است، ولی اگر فراموش كند، اشكال ندارد.

پنجم ـ شكار به واسطه زخمی كه از دندان سگ پیدا كرده بمیرد. پس اگر سگ، شكار را خفه كند، یا شكار از دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست.

ششم ـ كسی كه سگ را فرستاده، وقتی برسد كه حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت نباشد، و چنان‌چه وقتی برسد كه به اندازه سر بریدن وقت باشد، و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حلال نیست.

 

مسأله 2619. كسی كه سگ را فرستاده، اگر وقتی برسد كه بتواند سر حیوان را ببرد، چنان‌چه مثلاً به واسطه بیرون‌آوردن كارد و مانند آن وقت بگذرد، و آن حیوان بمیرد، حلال است؛ ولی اگر چیزی همراه او نباشد كه با آن، سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد، احتیاط واجب آن است كه از خوردن آن خودداری كنند.

مسأله 2620. اگر چند سگ را بفرستند، و با هم حیوانی را شكار كنند، چنان‌چه همه آن‌ها دارای شرایطی كه در مسأله 2618 گفته شد، بوده‎اند، شكار حلال است، و اگر یكی از آن‌ها دارای شرایط نبوده، شكار حرام است.

مسأله 2621. اگر سگ را برای شكار حیوانی بفرستد، و آن سگ، حیوان دیگری را شكار كند، آن شكار، حلال و پاك است؛ و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شكار كند، هر دو آن‌ها حلال و پاك می‎باشند.

مسأله 2622. اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند، و یكی از آنان كافر باشد، آن شكار حرام است، و اگر همه مسلمان باشند، و یكی از آنان، عمداً نام خدا را نبرد، بنابر احتیاط لازم، آن شكار حرام است.

مسأله 2623. اگر باز یا حیوان دیگری غیر سگ شكاری، حیوانی را شكار كند، آن شكار حلال نیست، ولی اگر وقتی برسند كه حیوان زنده باشد، و به دستوری كه در شرع معین شده سر آن را ببرند، حلال است.

موضوع: 
نويسنده: