پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

استحاضه

یكی از خون‎هایی كه از زن خارج می‎شود، خون استحاضه است، و زن را در موقع دیدن خون استحاضه، مستحاضه می‎گویند.

مسأله398. خون استحاضه در بیشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون می‎آید و غلیظ هم نیست، ولی ممكن است گاهی سیاه یا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید.

مسأله399. استحاضه، سه قسم است:

1 ـ قلیله. 2 ـ متوسطه. 3 ـ كثیره.

استحاضه قلیله آن است كه خون فقط روی پنبه‎ای را كه زن با خود برمی‎دارد آلوده كند و در آن فرو نرود.

استحاضه متوسطه آن است كه خون در پنبه فرو رود، اگر چه در یك گوشه آن باشد، ولی از پنبه به دستمالی كه معمولاً برای جلوگیری از خون می‎بندند نرسد.

استحاضه كثیره آن است كه خون پنبه را بگیرد و به دستمال هم برسد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: