سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

احكام كفن میت

مسأله576. میت مسلمان را باید با سه پارچه، كه آن‌ها را لنگ و پیراهن و سرتاسری می‎گویند، كفن نمایند.

مسأله577. لنگ باید از ناف تا زانو، اطراف بدن را بپوشاند، و بهتر آن است كه از سینه تا روی پا برسد، و پیراهن باید از سر شانه، از دو طرف بدن، تا نصف ساق پا برسد كه تمام بدن را تا نصف ساق پا بپوشاند، و بهتر آن است كه تا روی پا برسد، و درازی سرتاسری باید به قدری باشد كه بستن دو سر آن ممكن باشد، و پهنای آن باید به اندازه‎ای باشد كه یك طرف آن روی طرف دیگر بیاید.

مسأله578. مقداری از لنگ كه از ناف تا زانو را می‎پوشاند، و مقداری از پیراهن كه از شانه تا نصف ساق را می‎پوشاند، مقدار واجب كفن است، و آنچه بیشتر از این مقدار در مسأله قبل گفته شد، مقدار مستحب كفن می‎باشد.

مسأله579. اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند كه بیشتر از مقدار واجب كفن را ـ كه در مسأله قبل گفته شد ـ از سهم آنان بردارند، اشكال ندارد، و احتیاط آن است كه بیشتر از مقدار واجب كفن را از سهم وارثی كه بالغ نشده برندارند.

مسأله580. اگر كسی وصیت كرده باشد كه مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند، یا وصیت كرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند، ولی مصرف آن را معین نكرده باشد، یا فقط مصرف مقداری از آن را معین كرده باشد، می‎توانند مقدار مستحب كفن را از ثلث مال او بردارند.

مسأله581. اگر میت وصیت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند، احوط آن است كه در تكفین او به مقدار واجب كفن كه قیمتش مطابق شأن میت باشد اكتفا نمایند.

 

مسأله582. كفن زن بر شوهر است، اگر چه زن از خود، مال داشته باشد، و هم‌چنین اگر زن را به شرحی كه در كتاب طلاق گفته می‎شود، طلاق رجعی بدهند و پیش از تمام‌شدن عدّه بمیرد، شوهرش باید كفن او را بدهد، و چنان‌چه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد، ولیّ شوهر باید از مال او كفن زن را بدهد.

مسأله583. كفن میت بر خویشان او واجب نیست، اگر چه مخارج او در حال حیات بر آنان واجب باشد.

مسأله584. احتیاط واجب آن است كه هر یك از سه پارچه كفن به قدری نازك نباشد كه بدن میت از زیر آن پیدا باشد.

مسأله585. كفن‌كردن با پوست مردار و چیز غصبی، اگر چیز دیگری هم پیدا نشود، جایز نیست؛ و چنان‌چه كفن میت غصبی باشد و صاحب آن راضی نباشد، باید از تنش بیرون آورند، اگر چه او را دفن كرده باشند.

مسأله586. كفن‌كردن میت با چیز نجس و با پارچه ابریشمی خالص، یا پارچه‎ای كه با طلا بافته شده جایز نیست، ولی در حال ناچاری اشكال ندارد.

مسأله587. كفن‌كردن با پارچه‎ای كه از پشم یا موی حیوان حرام‌گوشت تهیه شده، در حال اختیار جایز نیست، و احتیاط واجب آن است كه با پوست حیوان حلال‌گوشتی هم كه به دستور شرع ذبح شده، میت را كفن نكنند، ولی اگر كفن از مو و پشم حیوان حلال‌گوشت باشد اشكال ندارد، اگر چه احتیاط مستحب آن است كه با این دو هم كفن ننمایند.

 مسأله588. اگر كفن میت به نجاست خود او یا به نجاست دیگری نجس شود، چنان‌چه كفن ضایع نمی‎شود، باید مقدار نجس را بشویند یا ببرند، اگر چه بعد از گذاشتن در قبر باشد، و اگر شستن یا بریدن آن ممكن نیست، در صورتی كه عوض‌كردن آن ممكن باشد، باید عوض نمایند.

مسأله589. كسی كه برای حج یا عمره احرام بسته اگر بمیرد، باید مثل دیگران كفن شود، و پوشاندن سر و صورتش اشكال ندارد.

مسأله590. مستحب است انسان در حال سلامت، كفن و سدر و كافور خود را تهیه كند.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: