سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

احكام استحاضه

مسأله400. در استحاضه قلیله باید برای هر نماز یك وضو بگیرد و پنبه را عوض كند، و ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بكشد.

 

مسأله401. در استحاضه متوسطه باید برای نماز صبح غسل كند و تا صبح دیگر برای هر نماز، كارهای استحاضه قلیله را -كه در مسأله پیش گفته شد- انجام دهد؛ و اگر عمداً یا از روی فراموشی برای نماز صبح غسل نكند، باید برای نماز ظهر و عصر غسل كند، و اگر برای نماز ظهر و عصر غسل نكند، باید پیش از نماز مغرب و عشا غسل نماید، چه آن‌كه خون بیاید یا قطع شده باشد.

مسأله402. در استحاضه كثیره علاوه بر كارهای استحاضه متوسطه -كه در مسأله پیش گفته شد- باید برای هر نماز دستمال را عوض كند، یا آب بكشد، و یك غسل برای نماز ظهر و عصر و یكی برای نماز مغرب و عشا، به جا آورد، و بین نماز ظهر و عصر فاصله نیندازد، و اگر فاصله بیندازد، باید برای نماز عصر دوباره غسل كند، و نیز اگر بین نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد، باید برای نماز عشا دوباره غسل كند و چون وجوب وضو در استحاضه كثیره محل تأمل است، احتیاط آن است كه پیش از غسل، به قصد رجاء وضو بگیرد و در میان نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا اگر جمع بین آن‌ها می‎نماید، گرفتن وضو، برای مستحاضه كثیره خلاف احتیاط است، مگر در حال گفتن اقامه نماز دوم كه با جمع عرفی منافی نباشد.

مسأله403. اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز بیاید و بعد قطع شود، چنان‌چه برای آن خون، وضو و غسل به جا نیاورده باشد، باید در موقع نماز، وضو و غسل را به جا آورد.

مسأله404. مستحاضه متوسطه كه باید وضو بگیرد و غسل كند، هر كدام را اول به جا آورد صحیح است و مستحاضه كثیره - چنان‌‌چه گذشت- احوط آن است كه پیش از غسل، وضو بگیرد.

مسأله405. اگر استحاضه قلیله بعد از نماز صبح متوسطه شود، باید برای نماز ظهر و عصر غسل كند، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود، باید برای نماز مغرب و عشا غسل نماید.

مسأله406. اگر استحاضه قلیله یا متوسطه بعد از نماز صبح كثیره شود، باید برای نماز ظهر و عصر یك غسل، و برای نماز مغرب و عشا غسل دیگری به جا آورد، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر كثیره شود، باید برای نماز مغرب و عشا غسل نماید.

 

مسأله407. مستحاضه كثیره یا متوسطه اگر پیش از داخل‌شدن وقت نماز برای نماز غسل كند، غسل او باطل است بلكه احتیاط لازم آن است كه میان غسل و نماز فاصله نیندازد مگر به خواندن نافله همان نماز.

مسأله408. مستحاضه قلیله و متوسطه برای هر نماز؛ چه واجب و چه مستحب، باید وضو بگیرد و نیز اگر بخواهد نمازی را كه خوانده احتیاطاً دوباره بخواند، یا بخواهد نمازی را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند، باید تمام كارهایی را كه برای مستحاضه گفته شد انجام دهد، ولی برای خواندن نماز احتیاط و سجده فراموش‌شده و تشهد فراموش‌شده و سجده سهو، اگر آن‌ها را بعد از نماز فوراً به جا آورد، لازم نیست كارهای مستحاضه را انجام دهد.

مسأله409. مستحاضه بعد از آن‌كه خونش قطع شد، فقط برای نماز اولی كه می‎خواند، باید كارهای مستحاضه را انجام دهد و برای نمازهای بعد لازم نیست.

مسأله410. اگر نداند استحاضه او چه قسم است، موقعی كه می‎خواهد نماز بخواند باید مقداری پنبه داخل فرج نماید و كمی صبر كند و بیرون آورد و بعد از آن كه فهمید استحاضه او كدام یك از آن سه قسم است، كارهایی را كه برای آن قسم دستور داده شده انجام دهد، ولی اگر بداند تا وقتی كه می‎خواهد نماز بخواند استحاضه او تغییر نمی‎كند، پیش از داخل‌شدن وقت هم می‎تواند خود را وارسی نماید.

مسأله411. مستحاضه اگر پیش از آن كه خود را وارسی كند، مشغول نماز شود چنان‌چه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل كرده، مثلاً استحاضه‎اش قلیله بوده و به وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده، نماز او صحیح است و اگر قصد قربت نداشته، یا عمل او مطابق وظیفه‎اش نبوده، مثل آن كه استحاضه او متوسطه بوده و به وظیفه قلیله رفتار كرده، نماز او باطل است.

مسأله412. مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی نماید كه متوسطه یا قلیله یا كثیره است، باید به نحوی عمل كند كه یقین به برائت ذمه، حاصل كند. پس در شك میان قلیله و متوسطه یا متوسطه و كثیره، عمل به وظیفه هر دو نماید، و در شك بین هر سه قسم، عمل به وظیفه هر سه قسم نماید، ولی اگر بداند سابقاً كدام یك از آن سه قسم بوده، باید به وظیفه همان قسم رفتار نماید.

 

مسأله413. اگر خون استحاضه در باطن باشد و از محل خارج نشده باشد، وضو و غسل باطل نمی‎شود، و اگر بیرون بیاید هر چند كم باشد وضو و غسل را باطل می‎كند، و اگر از محل خود خارج شده و به محلی رسیده باشد كه اگر پنبه داخل كند آلوده به خون می‎شود، بنابر احتیاط باید به وظایفی كه گفته شد، عمل كند.

مسأله414. مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسی كند و خون نبیند اگرچه بداند دوباره خون می‎آید، با وضویی كه دارد می‎تواند نماز بخواند.

مسأله415. مستحاضه تا وقتی اطمینان دارد خون بیرون نمی‎آید، می‎تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد.

مسأله416. اگر مستحاضه بداند كه پیش از گذشتن وقت نماز، به كلی پاك می‎شود یا به اندازه خواندن نماز خون بند می‎آید، باید صبركند و نماز را در وقتی كه پاك است بخواند.

مسأله417. اگر بعد از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند كه اگر نماز را تأخیر بیندازد به مقداری كه وضو و غسل و نماز را به جا آورد، به كلی پاك می‎شود، باید نماز را تأخیر بیندازد و موقعی كه به كلی پاك شد، دوباره وضو و غسل را به جا آورد و نماز را بخواند، و اگر وقت نماز تنگ شد، لازم نیست وضو و غسل را دوباره به جا آورد؛ بلكه اگر وقت تیمم دارد، به جای هر یك از وضو و غسل تیمم كند و برای نمازهای بعد، غسل و وضو به جا آورد، و اگر وقت تیمم هم ندارد به همین حال نماز بخواند و بعد با غسل و وضو آن را قضا كند.

مسأله418. مستحاضه كثیره و متوسطه وقتی به كلی از خون پاك شد، باید غسل كند؛ ولی اگر بداند از وقتی كه برای نماز پیش مشغول غسل شده، دیگر خون نیامده، لازم نیست دوباره غسل نماید.

مسأله419. مستحاضه قلیله بعد از وضو و مستحاضه كثیره و متوسطه بعد از غسل و وضو، باید فوراً مشغول نماز شود، ولی گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهای قبل از نماز اشكال ندارد و در نماز هم می‎تواند كارهای مستحب، مثل قنوت و غیر آن را به جا آورد.

مسأله420. مستحاضه اگر بین غسل و نماز فاصله بیندازد و خون ببیند، باید دوباره غسل كند و بلافاصله مشغول نماز شود.

 

مسأله421. اگر خون استحاضه جریان دارد و قطع نمی‎شود، چنان‌چه برای او ضرر ندارد باید پیش از غسل و بعد از آن به وسیله پنبه از بیرون‌آمدن خون جلوگیری نماید، ولی اگر همیشه جریان ندارد، فقط باید بعد از وضو و غسل از بیرون‌آمدن خون جلوگیری نماید، و چنان‌چه كوتاهی كند و خون بیرون آید، باید دوباره بنابر احتیاط لازم غسل كند، و اگر نماز هم خوانده، باید دوباره بخواند.

مسأله422. اگر در موقع غسل خون قطع نشود، غسل صحیح است ولی اگر در بین غسل، استحاضه متوسطه، كثیره شود واجب است غسل را از سر بگیرد.

مسأله423. احتیاط مستحب آن است كه مستحاضه، در تمام روزی كه روزه است به مقداری كه می‎تواند از بیرون‌آمدن خون جلوگیری كند.

مسأله424. روزه مستحاضه‎ای كه غسل بر او واجب می‎باشد، در صورتی صحیح است كه بنابر احتیاط لازم غسل نماز مغرب و عشای شبی كه می‎خواهد فردای آن را روزه بگیرد، به جا آورد و بلكه بنابر احتیاط غسل نماز مغرب و عشای شب بعد را نیز به جا آورد، و نیز در روز مستحاضه كثیره، بلكه متوسطه بنابر احوط غسل‎هایی را كه برای نمازهای روزش واجب است انجام دهد.

مسأله425. اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند، روزه او صحیح است و چنان‌چه گذشت بنابر احتیاط در صحت روزه این روز، غسل نماز مغرب و عشا شب بعد شرط است.

مسأله426. اگر استحاضه قلیله پیش از نماز، متوسطه یا كثیره شود، باید كارهای متوسطه یا كثیره را كه گفته شد، انجام دهد؛ و اگر استحاضه متوسطه، كثیره شود، باید كارهای استحاضه كثیره را انجام دهد، و چنان‌چه برای استحاضه متوسطه غسل كرده باشد، فایده ندارد و باید دوباره برای كثیره غسل كند.

مسأله427. اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه، كثیره شود، باید نماز را بشكند و برای استحاضه كثیره غسل كند و وضو بگیرد و كارهای دیگر آن را انجام دهد و نماز بخواند؛ و اگر برای هیچ‌كدام از غسل و وضو وقت ندارد، باید دو تیمم كند؛ یكی بدل از غسل، و دیگری بدل از وضو، و اگر برای یكی از آن‌ها وقت ندارد، باید عوض آن تیمم كند و

 

دیگری را به جا آورد، ولی اگر برای تیمم هم وقت ندارد نمی‎تواند نماز را بشكند و باید نماز را تمام كند، و بنابر احتیاط واجب قضا هم نماید، و هم‌چنین است اگر در بین نماز، استحاضه قلیله او، متوسطه یا كثیره شود.

مسأله428. اگر در بین نماز، خون بند بیاید و مستحاضه نداند كه در باطن هم قطع شده یا نه، چنان‌چه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده، باید وضو و غسل و نماز را دوباره به جا‎آورد.

مسأله429. اگر استحاضه كثیره متوسطه شود، باید برای نماز اول، عمل كثیره و برای نمازهای بعد، عمل متوسطه را به جا آورد، مثلاً اگر پیش از نماز ظهر استحاضه كثیره، متوسطه شود، باید برای نماز ظهر غسل كند و برای نماز عصر و مغرب و عشا فقط، وضو بگیرد، ولی اگر برای نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد، باید برای نماز عصر غسل نماید و اگر برای نماز عصر هم غسل نكند، باید برای نماز مغرب غسل كند، و اگر برای آن هم غسل نكند و فقط به مقدار نماز عشا وقت داشته باشد، باید برای نماز عشا غسل نماید.

مسأله430. اگر پیش از هر نماز، خون مستحاضه كثیره و یا متوسطه قطع شود و دوباره بیاید، برای هر نماز باید یك غسل به جا آورد.

مسأله431. اگر استحاضه كثیره، قلیله شود، باید برای نماز اول، وضو و غسل و برای نمازهای بعد، عمل قلیله را به جا آورد و نیز اگر استحاضه متوسطه قلیله شود، باید برای نماز اول، عمل متوسطه و برای نمازهای بعد، عمل قلیله را به جا آورد.

مسأله432. اگر مستحاضه، یكی از كارهایی را كه بر او واجب می‎باشد حتی عوض‌كردن پنبه را ترك كند، نمازش باطل است.

مسأله433. احتیاط آن است كه مستحاضه غیر از نماز، هر كاری كه شرط آن طهارت است، مثل دست‌كشیدن به خط قرآن را ترك كند مگر در صورتی كه بر او واجب باشد.

مسأله434. اگر مستحاضه، غسل‎های واجب خود را به جا آورد، رفتن در مسجد و توقف در آن و خواندن سوره‎ای كه سجده واجب دارد و نزدیكی شوهر با او، حلال می‎شود، اگر چه كارهای دیگری را كه برای نماز واجب است، مثل عوض‌كردن پنبه و دستمال انجام نداده باشد.

 

مسأله435. اگر زن در استحاضه كثیره یا متوسطه بخواهد پیش از وقت نماز، سوره‎ای را كه سجده واجب دارد بخواند یا مسجد برود، بنابر احتیاط واجب باید غسل نماید، و هم‌چنین است اگر شوهرش بخواهد با او نزدیكی كند.

مسأله436. نماز آیات بر مستحاضه واجب است، و باید برای نماز آیات هم كارهایی را كه برای نماز یومیه گفته شد، انجام دهد.

مسأله437. هر گاه در وقت نماز یومیه، نماز آیات بر مستحاضه واجب شود اگر چه بخواهد هر دو را پشت سر هم به جا آورد، باید برای نماز آیات هم تمام كارهایی را كه برای نماز یومیه بر او واجب است، انجام دهد و نمی‎تواند هر دو را با یك غسل و وضو بخواند.

مسأله438. اگر مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند، باید برای هر نماز، كارهایی را كه برای نماز ادا بر او واجب است، به جا آورد لكن احتیاط لازم، ترك قضا است تا موقعی كه پاك شود مگر با خوف فوت.

مسأله439. اگر زن بداند خونی كه از او خارج می‎شود، خون زخم نیست و بداند یا حیض است یا استحاضه، و یا نفاس است یا استحاضه، و علامت حیض و نفاس نداشته باشد، باید به دستور استحاضه عمل كند و شرعاً حكم حیض و نفاس را ندارد، بلكه اگر شك داشته باشد كه خون استحاضه است یا خون‎های دیگر، چنان‌چه نشانه آن‌ها را نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب، باید كارهای مستحاضه را انجام دهد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: