سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

4. از موارد تیمم

مسأله682. هرگاه بترسد كه اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند خود او یا عیال و اولاد او، یا رفیقش و كسانی كه با او مربوطند، مانند نوكر و كلفت از تشنگی بمیرند، یا مریض شوند، یا به قدری تشنه شوند كه تحمل آن مشقت دارد، باید به جای وضو و غسل تیمم نماید و نیز اگر بترسد حیوانی كه مال خود او است، از تشنگی تلف شود، باید آب را به آن حیوان بدهد و تیمم نماید، و هم‌چنین است اگر كسی كه حفظ جان او واجب است، به طوری تشنه باشد كه اگر انسان آب را به او ندهد تلف شود.

مسأله683. اگر غیر از آب پاكی كه برای وضو و غسل دارد، آب نجسی هم به مقدار آشامیدن خود و كسانی كه با او مربوطند داشته باشد، باید آب پاك را برای آشامیدن بگذارد و با تیمم نماز بخواند، ولی چنان‌چه آب را برای حیوانش بخواهد، باید آب نجس را به آن حیوان بدهد و با آب پاك، وضو و غسل را انجام دهد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: