شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

نصاب طلا

مسأله 1904. طلا دو نصاب دارد:

نصاب اول: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است كه هر مثقال آن 18 نخود است. پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی كه پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم كه گفته شد داشته باشد، باید چهل یك آن را كه نه نخود می‎شود از بابت زكات بدهد، و اگر به این مقدار نرسد، زكات آن واجب نیست.

نصاب دوم: نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است كه سه مثقال معمولی می‎شود، یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زكات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یك بدهد، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زكات 15 مثقال آن را بدهد، و زیادی آن زكات ندارد؛ و هم‌چنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زكات تمام آن‌ها را بدهد، و اگر كمتر اضافه شود، مقداری كه اضافه شده زكات ندارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: