چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

شرط اول

مسأله807. لباس نمازگزار باید پاك باشد، و اگر كسی عمداً با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است.

مسأله808. كسی كه نمی‎داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است، اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، بنابر احتیاط لازم نمازش باطل می‎باشد.

مسأله809. اگر به واسطه ندانستن مسأله، چیز نجسی را نداند نجس است، مثلاً نداند عرق كافر نجس است و با آن نماز بخواند، نمازش باطل‎است بنابر احتیاط لازم.

مسأله810. اگر نداند كه بدن یا لباسش نجس شده است و بعد از نماز بفهمد، نماز او صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است كه اگر وقت دارد دوباره آن نماز را بخواند.

مسأله811. اگر فراموش كند كه بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز یا بعد از آن یادش بیاید، باید نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته، قضا نماید.

مسأله812. كسی كه در وسعت وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز بدن یا لباس او نجس شود، و پیش از آن كه چیزی از نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود كه نجس شده، یا بفهمد بدن یا لباس او نجس است، و شك كند كه همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده، در صورتی كه آب‌كشیدن بدن یا لباس، یا عوض‌كردن لباس، یا بیرون‌آوردن آن، نماز را به هم نمی‎زند، باید در بین نماز بدن یا لباس را آب بكشد، یا لباس را عوض نماید، یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده، لباس را بیرون آورد، ولی چنان‌چه طوری باشد كه اگر بدن یا لباس را آب بكشد، یا لباس را عوض كند، یا بیرون آورد، نماز به هم می‎خورد و یا اگر لباس را بیرون آورد برهنه می‎ماند، باید نماز را رها كند و با بدن و لباس پاك نماز بخواند.

مسأله813. كسی كه در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز لباس او نجس شود، و پیش از آن كه چیزی از نماز را با نجاست بخواند، بفهمد كه نجس شده، یا بفهمد كه لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده، در صورتی كه آب‌‌كشیدن یا عوض‌كردن یا بیرون‌‌آوردن لباس، نماز را به هم نمی‎زند و می‎تواند لباس را بیرون آورد، باید لباس را آب بكشد یا عوض كند، یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده لباس را بیرون آورد و نماز را تمام كند، اما اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمی‎تواند آب بكشد یا عوض كند و به قدر تبدیل یا تطهیر و درك یك ركعت وقت ندارد، در همان لباس نماز بخواند.

مسأله814. كسی كه در تنگی وقت مشغول نماز است، اگر در بین نماز بدن او نجس شود، و پیش از آن كه چیزی از نماز را با نجاست بخواند، ملتفت شود كه نجس شده، یا بفهمد بدن او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده یا از پیش نجس بوده، در صورتی كه آب‌كشیدن بدن نماز را به هم نمی‎زند، باید آب بكشد و اگر نماز را به هم می‎زند، و به قدر تطهیر و درك یك ركعت وقت ندارد، باید با همان حال نماز را تمام كند، و نماز او صحیح است.

مسأله815. كسی كه در پاك‌بودن بدن یا لباس خود شك دارد، چنان‌چه نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد كه بدن یا لباسش نجس بوده، نماز او صحیح است.

مسأله816. اگر لباس را آب بكشد و یقین كند كه پاك شده است، و با آن نماز بخواند، و بعد از نماز بفهمد پاك نشده، نمازی را كه خوانده صحیح است.

مسأله817. اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند و یقین كند كه از خون‎های نجس نیست، مثلاً یقین كند كه خون پشه است، چنان‌چه بعد از نماز بفهمد از خون‎هایی بوده كه نمی‎شود با آن نماز خواند، نماز او صحیح است.

مسأله818. اگر یقین كند خونی كه در بدن یا لباس اوست، خون نجسی است كه نماز با آن صحیح است، مثلاً یقین كند خون زخم و دمل است، چنان‌چه بعد از نماز بفهمد خونی بوده كه نماز با آن باطل است، احتیاط واجب آن است كه نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته، قضا نماید.

مسأله819. اگر نجس‎بودن چیزی را فراموش كند، و بدن یا لباسش با رطوبت به آن برسد، و در حال فراموشی نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید، نماز او صحیح است؛ ولی اگر بدنش با رطوبت به چیزی كه نجس‌بودن آن را فراموش كرده برسد و بدون این كه خود را آب بكشد غسل كند و نماز بخواند، غسل و نمازش باطل است، و نیز اگر اعضاء وضو با رطوبت به چیزی كه نجس‌بودن آن را فراموش كرده برسد و پیش از آن كه آنجا را آب بكشد وضو بگیرد و نماز بخواند، وضو و نمازش باطل می‎باشد.

مسأله820. كسی كه یك لباس دارد، اگر بدن و لباس نجس شود و به اندازه آب‌كشیدن یكی از آن‌ها آب داشته باشد، بهتر این است كه بدن را آب بكشد و با همان لباس نماز بخواند، و احتیاطاً هم به دستوری كه برای برهنگان است نماز را اعاده نماید، ولی اگر مثلاً نجاست یكی بول است كه اگر بخواهد با آب قلیل آب بكشد باید دو مرتبه آب روی آن بریزد، و دیگری خون است كه یك مرتبه ریختن آب روی آن كافی است، باید آن را كه به بول نجس شده آب بكشد.

مسأله821. كسی كه غیر از لباس نجس، لباس دیگری ندارد، با همان لباس نماز بخواند، و بنابر احتیاط مستحب هم نماز را به دستوری كه برای برهنگان گفته شد به جا آورد.

مسأله822. كسی كه دو لباس دارد، اگر بداند یكی از آن‌ها نجس است و نداند كدام یك آن‌هاست، چنان‌چه وقت دارد، باید با هر دو لباس نماز بخواند، مثلاً اگر می‎خواهد نماز ظهر و عصر بخواند، باید با هر كدام، یك نماز ظهر و یك نماز عصر بخواند، ولی اگر وقت تنگ است، با یكی از آن دو لباس نماز بخواند كافی است.

نويسنده: 
کليد واژه: