جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

زكات شتر و گاو و گوسفند

مسأله 1916. زكات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرط‎هایی كه گفته شد دو شرط دیگر دارد:

اول ـ آن كه حیوان در تمام سال بیكار باشد، ولی اگر در تمام سال یكی دو روز كار كرده باشد، بنابر احتیاط، زكات آن واجب است.

دوم ـ آن كه در تمام سال از علف بیابان بچرد. پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده‌شده، یا از زراعتی كه ملك مالك یا ملك كس دیگر است بچرد زكات ندارد؛ ولی اگر در تمام سال یك روز یا دو روز از علف مالك بخورد، بنابر احتیاط زكات آن واجب می‎باشد.

مسأله 1917. اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را كه كسی نكاشته بخرد، یا اجاره كند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زكات را بدهد.

موضوع: 
نويسنده: