سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

3. صاحب عادت عددیه

مسأله498. زنانی كه عادت عددیه دارند سه دسته‌اند:

اول ـ زنی كه شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یك اندازه باشد، ولی وقت خون‌دیدن او یكی نباشد، كه در این صورت هر چند روزی كه خون دیده، عادت او می‎شود، مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، عادت او پنج روز می‎شود.

دوم ـ زنی كه از خون پاك نمی‎شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز از خونی كه می‎بیند، نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهایی كه خون نشانه

 

حیض دارد در هر دو ماه یك اندازه است، اما وقت آن یكی نیست، كه در این صورت هر چند روزی كه خون او نشانه حیض را دارد، عادت او می‎شود، مثلاً اگر یك ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم خون او نشانه حیض و بقیه نشانه استحاضه را داشته باشد، شماره روزهای عادت او پنج روز می‎شود.

سوم ـ زنی كه دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یك روز یا بیشتر، پاك شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون، در ماه اول با ماه دوم فرق داشته باشد كه اگر تمام روزهایی كه خون دیده و روزهایی كه در وسط پاك بوده از ده روز بیشتر نشود و شماره روزهای آن هم به یك اندازه باشد، تمام روزهایی كه به طور متفرق خون دیده، عادت او می‎شود و در پاكی در بین، احتیاط كند به ترك آنچه بر حایض حرام است و به جاآوردن عبادت‎های خود؛ ولی اگر روزهایی كه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به یك اندازه نباشد، تحقق عادت عددیه محل اشكال است، و ترك نشود احتیاط به این كه در روزهای پاكی، جمع بین وظیفه طاهر و حایض كند، و در روزهایی كه خون می‎بیند، جمع بین وظیفه حایض و مستحاضه نماید.

مسأله499. زنی كه عادت عددیه دارد، اگر بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند و از ده روز بیشتر شود، چنان‌چه همه خون‎هایی كه دیده یك جور باشد، می‎تواند به شماره روزهای عادتش را از اول یا وسط، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، و اگر همه خون‎هایی كه دیده یك جور نباشد، بلكه چند روز از آن، نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، اگر روزهایی كه خون نشانه حیض را دارد با شماره روزهای عادت او یك اندازه است، باید همان روزها را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد؛ و اگر روزهایی كه خون نشانه حیض دارد از روزهای عادت او بیشتر است، به اندازه روزهای عادت را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد، و اگر روزهایی كه خون نشانه حیض دارد، از روزهای عادت او كمتر است، باید آن روزها را با چند روز دیگر كه روی هم به اندازه روزهای عادتش شود، حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

موضوع: 
نويسنده: