شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

4. آب باران

مسأله37. اگر به چیز نجسی كه عین نجاست در آن نیست یك مرتبه باران ببارد، جایی كه باران به آن برسد پاك می‎شود. و در فرش و لباس و مانند این‌ها فشار لازم نیست. ولی باریدن دو سه قطره فایده ندارد، بلكه باید طوری باشد كه بگویند باران می‎بارد و در زمین سخت جریان دارد. و اگر ظرف به ولوغ سگ نجس شده باشد، اقوی این است كه اول خاك‌مال شود و سپس یك مرتبه در زیر باران بگذارند تا پاك ‎شود اگر چه احتیاط لازم این است كه دو مرتبه با آب باران شسته شود.

مسأله38. اگر باران به عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشح كند، چنان‌چه عین نجاست همراه آن نباشد، و بو یا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاك است. پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح كند، چنان‌چه ذره‎های خون در آن باشد، یا آن‌كه بو یا رنگ یا مزه خون گرفته باشد نجس می‎باشد.

مسأله39. اگر بر سقف عمارت یا روی بام آن عین نجاست باشد، تا وقتی باران به بام می‎بارد، آبی كه به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می‎ریزد پاك است، و بعد از قطع‌شدن باران اگر معلوم باشد آبی كه می‎ریزد به چیز نجس رسیده است، نجس می‎باشد.

مسأله40. زمین نجسی كه باران بر آن ببارد پاك می‎شود. و اگر باران بر زمین جاری شود و در حال باریدن به جای نجسی كه زیر سقف است برسد، آن را نیز پاك می‎كند.

مسأله41. خاك نجسی كه به واسطه باران گل شود و علم به رسیدن باران به وصف اطلاق به تمام اجزای آن حاصل شود پاك است، ولی حصول علم به آن مشكل است.

 

مسأله42. هر گاه آب باران در جایی جمع شود، اگر چه كمتر از كُر باشد، چنان‌چه موقعی كه باران می‎آید، چیز نجسی را در آن بشویند و آب، بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد، آن چیز نجس پاك می‎شود.

مسأله43. اگر بر فرش پاكی كه روی زمین نجس است باران ببارد و در حال باریدن به زمین نجس برسد، فرش نجس نمی‎شود و زمین هم پاك می‎گردد.

مسأله44. اگر آب باران یا آب دیگر در گودالی جمع شود و كمتر از كُر باشد، پس از قطع‌شدن باران، با رسیدن نجاست به آن نجس می‎شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: