وریز وجوهات
   بسمه تعالی انا لله وانا الیه راجعون درگذشت عالم ربّانی مرحوم حجه الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمد مدنی ناشر الاسلام رضوان الله تعالی علیه موجب تاثر و تاسف گردید. ▪️عالم بزرگواری که عمر مبارک خود را وقف نشر معارف نورانی اهل...
دوشنبه: 4/بهم/1400 (الاثنين: 20/جمادى الآخر/1443)

ارث زن و شوهر

مسأله 2779. اگر زني بميرد و اولاد نداشته باشد، نصف مال را شوهر او و بقيه را ورثه ديگر مي‎برند، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد، چهار يك مال را شوهر، و بقيه را ورثه ديگر مي‎برند.

مسأله 2780. اگر مردي بميرد و اولاد نداشته باشد، چهار يك مال را زن و بقيه را ورثه ديگر مي‎برند، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد، هشت يك مال را زن

 

و بقيه را ورثه ديگر مي‎برند، و زني كه از ميت فرزند ندارد از زمين خانه ارث نمي‎برد؛ نه از خود زمين و نه از قيمت آن ولي از قيمت هوايي آن ارث مي‎برد، چنان كه از ساير تركه ميت ارث مي‎برد، اما زني كه از ميت فرزند دارد، از همه اموال او ارث مي‎برد.

مسأله 2781. اگر زن بخواهد در چيزهايي كه از آن‌ها ارث نمي‎برد، مانند زمين خانه مسكوني تصرف كند، بايد از ورثه ديگر اجازه بگيرد، و نيز احتياط مستحب آن است كه ورثه تا سهم زن را نداده‎اند، در چيزهايي كه زن از قيمت آن‌ها ارث مي‎برد، مانند بنا و درخت بدون اجازه او تصرف نكنند، و چنان‌چه پيش از دادن سهم زن، اين‌ها را بفروشند، معامله صحيح است و محتاج به اجازه زن نيست.

مسأله 2782. اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند، بايد حساب كنند كه اگر آن‌ها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر ارزش دارند و سهم زن را از آن قيمت بدهند.

مسأله 2783. مجراي آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد، و آجر و چيزهايي كه در آن به كار رفته در حكم ساختمان است.

مسأله 2784. اگر ميت بيش از يك زن داشته باشد، چنان‌چه اولاد نداشته باشد، چهار يك مال، و اگر اولاد داشته باشد، هشت يك مال به شرحي كه گفته شد، به طور مساوي بين زنان او قسمت مي‎شود، اگر چه شوهر با هيچ‌يك از آنان يا بعض آنان نزديكي نكرده باشد، ولي اگر در مرضي كه به آن مرض از دنيا رفته، زني را عقد كرده و با او نزديكي نكرده است، آن زن از او ارث نمي‎برد و حق مهر هم ندارد، و اگر در آن مرض به مرض يا علت ديگری بميرد، احتياط آن است كه زن با ساير ورثه در مهر و ارث مصالحه نمايند، و زن، احتياطاً عدّه وفات نگاه بدارد.

مسأله 2785. اگر زن در حال مرض، شوهر كند و به همان مرض بميرد، شوهرش اگر چه با او نزديكي نكرده باشد، از او ارث مي‎برد.

مسأله 2786. اگر زن را به ترتيبي كه در احكام طلاق گفته شد، طلاق رجعي بدهند و در بين عدّه بميرد، شوهرش از او ارث مي‎برد، و نيز اگر شوهر در بين عدّه زن بميرد، زن از او ارث مي‎برد؛ ولي اگر بعد از گذشتن عده رجعي يا در عدّه طلاق بائن يكي از آنان بميرد، ديگري از او ارث نمي‎برد.

 

مسأله 2787. اگر شوهر در حال مرض، عيالش را طلاق دهد، و پيش از گذشتن دوازده ماه هلالي بميرد، زن با سه شرط از او ارث مي‎برد:

اول ـ آن كه در اين مدت، شوهر ديگر نكرده باشد.

دوم ـ به واسطه بي‌ميلي به شوهر، مالي به او نداده باشد كه به طلاق‌دادن راضي شود، بلكه اگر چيزي هم به شوهر ندهد ولي طلاق به تقاضاي زن باشد، باز هم ارث‌بردنش اشكال دارد.

سوم ـ شوهر، در مرضي كه در آن مرض زن را طلاق داده، به واسطه آن مرض بميرد. پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگري از دنيا برود، زن از او ارث نمي‎برد، و اگر از آن مرض خوب نشد، لكن به مرض ديگر از دنيا رفت، بنابر احتياط لازم زن با ساير ورثه مصالحه نمايند.

مسأله 2788. لباسي كه مرد براي پوشيدن زن خود گرفته، اگر چه زن آن را پوشيده باشد، بعد از مردن شوهر، جزء مال شوهر است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: