پنجشنبه: 1402/06/30

مسائل متفرقه ارث

مسأله 2789. اگر مردی بمیرد و غیر از قرآن و انگشتر و شمشیر و لباسی را كه پوشیده، مال داشته باشد، این چهار چیز مال پسر بزرگتر است، و اگر غیر از این‌ها مالی نداشته باشد، این‌ها مال همه ورثه است، و اگر میت از این چهار چیز بیشتر از یكی دارد، مثلاً دو قرآن یا دو انگشتر دارد، احتیاط واجب آن است كه پسر بزرگ در آن‌ها با ورثه دیگر مصالحه كند.

فارسی
يكشنبه / 26 بهمن / 1393

ارث زن و شوهر

مسأله 2779. اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‎برند، و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یك مال را شوهر، و بقیه را ورثه دیگر می‎برند.

مسأله 2780. اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد، چهار یك مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‎برند، و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد، هشت یك مال را زن

 

فارسی

ارث دسته سوم

مسأله 2764. دسته سوم، عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است، به تفصیلی كه گفته شد كه اگر از طبقه اول و دوم كسی نباشد، این‌ها ارث می‎برند.

 

فارسی

ارث دسته دوم

مسأله 2749. دسته دوم از كسانی كه به واسطه خویشی ارث می‎برند، جد، یعنی پدر بزرگ و جده یعنی، مادر بزرگ و برادر و خواهر میت است، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد، اولادشان ارث می‎برند.

فارسی

ارث دسته اول

مسأله 2740. اگر وارث میت، فقط یك نفر از دسته اول باشد، مثلاً پدر یا مادر یا یك پسر یا یك دختر باشد، همه مال میت به او می‎رسد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند،

 

فارسی

احكام ارث

مسأله 2737. كسانی كه به واسطه خویشی ارث می‎برند سه دسته هستند:

دسته اول ـ پدر و مادر و اولاد میت است، و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند، هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‎برد، و تا یك نفر از این دسته هست، دسته دوم ارث نمی‎برند.

فارسی
اشتراک در RSS - ارث