پنجشنبه: 24/خرد/1403 (الخميس: 6/ذو الحجة/1445)

احكام ارث

مسأله 2737. كسانی كه به واسطه خویشی ارث می‎برند سه دسته هستند:

دسته اول ـ پدر و مادر و اولاد میت است، و با نبودن اولاد، اولاد اولاد هر چه پایین روند، هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‎برد، و تا یك نفر از این دسته هست، دسته دوم ارث نمی‎برند.

دسته دوم ـ جد، یعنی، پدر بزرگ و جده یعنی، مادر بزرگ، و خواهر و برادر است، و با نبودن برادر و خواهر، اولاد ایشان، هر كدام آنان كه به میت نزدیكتر است ارث می‎برد، و تا یك نفر از این دسته هست، دسته سوم ارث نمی‎برند.

دسته سوم ـ عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است، و تا یك نفر از عموها و عمه‎ها و دایی‎ها و خاله‎های میت زنده‎اند، اولاد آنان ارث نمی‎برند، ولی اگر میت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد، ارث به پسر عموی پدر و مادری می‎رسد، و عموی پدری ارث نمی‎برد.

مسأله 2738. اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میت، و اولاد آنان و اولاد اولاد آنان نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‎برند، و اگر اینان نباشند، اولادشان ارث می‎برند، و اگر اینان هم نباشند، عمو و عمه و دایی و خاله جد و جده میت، و اگر اینان نباشند، اولادشان ارث می‎برند.

مسأله 2739. زن و شوهر به تفصیلی كه در مسائل 2779 تا 2788 گفته می‎شود، از یكدیگر ارث می‎برند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: