چهارشنبه: 6/تير/1403 (الأربعاء: 19/ذو الحجة/1445)

غسل ترتیبی

مسأله367. در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، اول سر و گردن، و بعد بنابر احتیاط طرف راست، و بعد طرف چپ بدن را بشوید، و اگر عمداً یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مسأله، به این ترتیب عمل نكند، غسل او در صورتی كه سر و گردن را اول نشوید باطل است، و اگر طرف چپ را پیش از طرف راست بشوید، بنابر احتیاط غسلش باطل است.

مسأله368. نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن، و نصف دیگر را با طرف چپ بشوید، بلكه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.

مسأله369. برای آن كه یقین كند هر سه قسمت، یعنی سر و گردن و طرف راست و طرف چپ  را كاملاً غسل داده، باید هر قسمتی را كه می‎شوید مقداری از قسمت‎های دیگر را هم با آن قسمت بشوید، بلكه احتیاط آن است كه تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن، بشوید.

مسأله370. اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند كجای بدن است، باید دوباره غسل كند.

 

مسأله371. اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنان‌چه از طرف چپ باشد، شستن همان مقدار كافی است. و اگر از طرف راست باشد، باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشوید، و اگر از سر و گردن باشد، باید بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید.

مسأله372. اگر پیش از تمام‌شدن غسل، در شستن مقداری از طرف چپ شك كند، شستن همان مقدار كافی است، ولی اگر در شستن مقداری از طرف راست شك كند، باید بعد از شستن آن مقدار، طرف چپ را هم بشوید و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شك كند، باید بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و طرف چپ را بشوید، و اگر بعد از تمام‌شدن طرف چپ شك كند كه یكی از اعضای سابق یا مقداری از آن را شسته یا نه، به آن شك اعتنا نكند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: