وریز وجوهات
الا باد صبا اى پيك عشّاق پيامى بر از اين مهجور مشتاق به سوى خطّه قدس خراسان به طور پور موسى قطب امكان به سوى مقصد پاكان و خاصان به سوى قبله‌ ي ارباب عرفان به سوى كعبه‌ ي اصحاب حاجات به دار معجزات و خرق عادات مكان علم و توحيد و فضيلت مقرّ...
دوشنبه: 26/مهر/1400 (الاثنين: 11/ربيع الأول/1443)

پوشانيدن بدن در نماز

مسأله796. مرد بايد در حال نماز ـ اگر چه كسي او را نمي‎بيند ـ عورتين خود را بپوشاند، و بهتر است از ناف تا زانو را بپوشاند.

مسأله797. زن بايد در موقع نماز، تمام بدن حتي سر و موي خود را بپوشاند، ولي پوشاندن صورت به مقداري كه در وضو شسته مي‎شود، و دست‎ها تا مچ و پاها تا مچ پا لازم نيست، اما براي آن كه يقين كند كه مقدار واجب را پوشانده است، بايد مقداري از اطراف صورت و قدري پايين‎تر از مچ را هم بپوشاند.

مسأله798. موقعي كه انسان قضاي سجده فراموش‌شده يا تشهد فراموش‌شده را به جا مي‎آورد، بلكه بنابر احتياط واجب در موقع سجده سهو هم بايد خود را مثل موقع نماز بپوشاند.

مسأله799. اگر انسان عمداً يا از روي ندانستن مسأله در نماز عورتش را نپوشاند، نمازش باطل است.

مسأله800. اگر در بين نماز بفهمد كه عورتش پيدا است، بايد آن را بپوشاند، و احتياط واجب آن است كه نماز را تمام كند و دوباره بخواند، ولي اگر بعد از نماز بفهمد كه در نماز عورت او پيدا بوده، نمازش صحيح است.

مسأله801. اگر در حال ايستاده لباسش عورت او را مي‎پوشاند، ولي ممكن است در حال ديگر، مثلاً در حال ركوع و سجود نپوشاند، چنان‌چه موقعي كه عورت او پيدا مي‎شود، به وسيله‎اي كه پوشاندن به آن در حال اختيار جايز است آن را بپوشاند، نماز او صحيح است، ولي احتياط مستحب آن است كه با آن لباس نماز نخواند.

 

مسأله802. انسان مي‎تواند در نماز خود را با علف و برگ درخت بپوشاند، ولي احتياط مستحب آن است كه موقعي خود را با اين‌ها بپوشاند كه چيز ديگري نداشته باشد.

مسأله803. انسان در حال نماز اگر ناچار باشد كه خود را با گل بپوشاند و نماز بخواند، احتياط لازم آن است كه يك مرتبه ديگر مثل برهنه نماز بخواند، يعني با ايماء و اشاره.

مسأله804. اگر چيزي ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند، چنان‌چه احتمال دهد كه پيدا مي‎كند، بنابر احتياط واجب بايد نماز را تأخير بيندازد، و اگر چيزي پيدا نكرد، در آخر وقت، مطابق وظيفه‎اش نماز بخواند.

مسأله805. كسي كه مي‎خواهد نماز بخواند، اگر براي پوشاندن خود حتي برگ درخت و علف نداشته باشد، و يا گودالي هم كه در آن بايستد پيدا نكند و احتمال ندهد كه تا آخر وقت چيزي پيدا كند كه خود را با آن بپوشاند، در صورتي كه احتمال بدهد كه ناظر محترم او را مي‎بيند، نشسته نماز بخواند، و براي ركوع و سجود به قدري خم شود كه عورتش پيدا نباشد، و براي سجود كمي بيشتر از ركوع خم شود و مهر را بالا بياورد، و پيشاني را بر آن بگذارد، و اگر اطمينان دارد كه ناظر محترم او را نمي‌بيند، احتياط آن است كه دو نماز ايستاده بخواند، و موقعي كه ايستاده است قُبل خود را با دست بپوشاند، و در يكي از آن دو نماز، ركوع و سجود را به جا آورد، و در ديگري به جاي ركوع و سجود با سر اشاره نمايد، و اگر گودالي هست كه بتواند در آن بايستد، بايد نماز مختار بخواند.

موضوع: 
نويسنده: