سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

احكام عقد دائم

مسأله 2421. زنی كه عقد دائم شده، نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود، و باید خود را برای هر لذتی كه او می‎خواهد تسلیم نماید، و بدون عذر شرعی از نزدیكی‌كردن او جلوگیری نكند، و اگر در این‌ها از شوهر اطاعت كند، تهیه غذا و لباس و منزل او بر شوهر واجب است، و اگر تهیه نكند؛ چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است.

مسأله 2422. اگر زن در كارهایی كه در مسأله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نكند، گناهكار است، و حق غذا و لباس و منزل و هم‎خوابی ندارد، ولی مهر او از بین نمی‎رود.

مسأله 2423. مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند.

مسأله 2424. مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست، ولی اگر شوهر مایل باشد كه زن را سفر ببرد، باید خرج سفر او را بدهد.

 

مسأله 2425. زنی كه از شوهر اطاعت می‎كند و شوهر خرج او را نمی‎دهد، اگر ممكن است می‎تواند خرج خود را بدون اجازه از مال او بردارد، و اگر ممكن نیست، چنان‌چه ناچار باشد كه معاش خود را تهیه كند، اگر نمی‎تواند با اطاعت شوهر تهیه معاش كند، در موقعی كه مشغول تهیه معاش است، اطاعت از شوهر بر او واجب نیست، ولی احتیاط آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگیرد.

مسأله 2426. اگر مرد بیش از یك زن دائمی داشته باشد و نزد یكی از آن‌ها یك شب بماند، باید نزد دیگران نیز هر چهار شب یك شب بماند، بلكه اگر یك زن داشته باشد نیز بنابر احتیاط همین‌طور است.

مسأله 2427. شوهر نمی‎تواند بیش از چهار ماه نزدیكی با عیال جوان خود را ترك كند، بلكه بنابر احتیاط بیش از این مدت نزدیكی با عیال پیر خود را نیز ترك نكند.

مسأله 2428. اگر در عقد دائم، مهر را معین نكنند، عقد صحیح است، و چنان‌چه مرد با زن نزدیكی كند، باید مهر او را مطابق مهر زنانی كه مثل او هستند بدهد.

مسأله 2429. اگر موقع خواندن عقد دائم برای دادن مهر، مدتی معین نكرده باشند، زن می‎تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیكی‌كردن شوهر جلوگیری كند؛ چه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد و چه نداشته باشد، ولی اگر پیش از گرفتن مهر به نزدیكی راضی شود، و شوهر با او نزدیكی كند، دیگر نمی‎تواند بدون عذر شرعی از نزدیكی شوهر جلوگیری نماید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: