پنجشنبه: 24/خرد/1403 (الخميس: 6/ذو الحجة/1445)

مستحبات سر بریدن حیوان

 مسأله 2608. چند چیز در سر بریدن حیوان مستحب است:

اول ـ موقع سر بریدن گوسفند، دو دست و یك پای آن را ببندند و پای دیگرش را باز بگذارند و موقع سر بریدن گاو چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارند، و موقع كشتن شتر دو دست آن را از پایین تا زانو، یا زیر بغل به یكدیگر ببندند، و پاهایش را باز بگذارند، و مستحب است مرغ را بعد از سر بریدن رها كنند تا پر و بال بزند.

دوم ـ كسی كه حیوان را می‎كشد رو به قبله باشد.

سوم ـ پیش از كشتن حیوان، آب جلوی آن بگذارند.

چهارم ـ كاری كنند كه حیوان كمتر اذیت شود، مثلاً كارد را خوب تیز كنند و با عجله سر حیوان را ببرند.

نويسنده: