جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

شرط پنجم

آن كه روی چیزی كه ایستادن و نشستن روی آن حرام است، مثل فرشی كه اسم خدا بر آن نوشته شده نماز نخواند.

 

نويسنده: 
کليد واژه: