شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

نمازهای مستحب

مسأله772. نمازهای مستحب زیاد است، و آن‌ها را نافله گویند، و از بین نمازهای مستحبی به خواندن نافله‎های شبانه‌روز بیشتر سفارش شده، و آن‌ها در غیر روز جمعه سی و چهار ركعت است كه هشت ركعت آن نافله ظهر و هشت ركعت نافله عصر و چهار ركعت نافله مغرب و دو ركعت نافله عشا و یازده ركعت نافله شب و دو ركعت نافله صبح می‎باشد، و چون دو ركعت نافله عشا را بنابر احتیاط واجب باید نشسته خواند، یك ركعت حساب می‎شود، ولی در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر، چهار ركعت اضافه می‎شود، و بهتر این است كه تمام بیست ركعت را پیش از ظهر به جا آورد.

مسأله773. از یازده ركعت نافله شب، هشت ركعت آن باید به نیت نافله شب و دو ركعت آن به نیت نماز شفع و یك ركعت آن، به نیت نماز وتر خوانده شود، و هشت ركعت نافله شب و هم‌چنین نافله ظهر و عصر و مغرب را باید مانند نماز صبح دو ركعتی بخوانند و دستور كامل نافله شب در كتاب‎های دعا گفته شده است.

مسأله774. نمازهای نافله را می‎شود نشسته خواند، ولی بهتر است دو ركعت نافله نشسته را یك ركعت حساب كند، مثلاً كسی كه می‎خواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند، بهتر است شانزده ركعت بخواند، و اگر می‎خواهد نماز وتر را نشسته بخواند، دو نماز یك ركعتی نشسته بخواند.

مسأله775. نافله ظهر و عصر را در سفر نباید خواند، ولی نافله عشا را رجاءاً می‎توان خواند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: