جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

احكام نماز میت

مسأله600. نمازخواندن بر میت مسلمان اگر چه بچه باشد، واجب است، ولی باید پدر و مادر آن بچه، یا یكی از آنان، مسلمان باشند و شش سال بچه هم تمام شده باشد.

مسأله601. نمازخواندن بر بچه‎ای كه شش سال او تمام نشده مستحب است، ولی نمازخواندن بر بچه‎ای كه مرده به دنیا آمده، مستحب نیست.

مسأله602. نماز میت باید بعد از غسل و حنوط و كفن‌كردن او خوانده شود، و اگر پیش از این‌ها بخوانند اگر چه از روی فراموشی یا ندانستن مسأله باشد، كافی نیست.

مسأله603. كسی كه می‎خواهد نماز میت بخواند، لازم نیست با وضو یا غسل یا تیمم باشد، و بدن و لباسش پاك باشد، و اگر لباس او غصبی هم باشد اشكال ندارد، ولی احتیاط لازم آن است كه تكلم و خنده و پشت به قبله‌كردن و كارهایی را كه مانند این‌ها، نماز را باطل می‎كند ترك نماید.

 مسأله604. كسی كه به میت نماز می‎خواند، باید رو به قبله باشد، و نیز واجب است میت را مقابل او به پشت بخوابانند، به طوری كه سر او به طرف راست نمازگزار، و پای او به طرف چپ نمازگزار باشد.

مسأله605.  مكان نمازگزار باید غصبی نباشد، و نیز باید از جای میت پست‌تر یا بلندتر نباشد، ولی پستی و بلندی مختصر اشكال ندارد.

مسأله606. نمازگزار باید از میت دور نباشد، ولی كسی كه نماز میت را به جماعت می‎خواند اگر از میت دور باشد چنان‌چه صف‎ها به یكدیگر متصل باشند، اشكال ندارد.

مسأله607. نمازگزار باید مقابل میت بایستد، ولی اگر نماز به جماعت خوانده شود، و صف جماعت از دو طرف میت بگذرد، نماز كسانی كه مقابل میت نیستند اشكال ندارد.

مسأله608. بین میت و نمازگزار، باید پرده و دیوار یا چیزی مانند این‌ها نباشد، ولی اگر میت در تابوت و مانند آن باشد، اشكال ندارد.

مسأله609. در وقت خواندن نماز، باید عورت میت پوشیده باشد، و اگر كفن‌كردن او ممكن نیست، باید عورتش را اگر چه با تخته و آجر و مانند این‌ها باشد بپوشانند.

 

مسأله610. نماز میت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند و در موقع نیت، میت را معین كند، مثلاً نیت كند نماز می‎خوانم بر این میت قربة إلی الله.

مسأله611. اگر كسی نباشد كه بتواند نماز میت را ایستاده بخواند، می‎شود نشسته بر او نماز خواند.

مسأله612. اگر میت وصیت كرده باشد كه شخص معینی بر او نماز بخواند، احتیاط آن است كه آن شخص از ولیّ میت اجازه بگیرد، و ولیّ هم اجازه بدهد.

مسأله613. مكروه است بر میت چند مرتبه نماز بخوانند، ولی اگر میت از اهل علم و تقوی باشد مكروه نیست.

مسأله614. اگر میت را عمداً یا از روی فراموشی، یا به جهت عذری بدون نماز دفن كنند، یا بعد از دفن معلوم شود نمازی كه بر او خوانده شده باطل بوده است، تا وقتی جسد او از هم نپاشیده، واجب است با شرط‎هایی كه برای نماز میت گفته شد به قبرش نماز بخوانند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: