چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

ارث دسته اول

مسأله 2740. اگر وارث میت، فقط یك نفر از دسته اول باشد، مثلاً پدر یا مادر یا یك پسر یا یك دختر باشد، همه مال میت به او می‎رسد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند،

 

همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‎شود، و اگر یك پسر و یك دختر باشد، مال را سه قسمت می‎كنند؛ دو قسمت را پسر، و یك قسمت را دختر می‎برد، و اگر چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می‎كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2741. اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‎شود؛ دو قسمت آن را پدر، و یك قسمت را مادر می‎برد، ولی اگر میت دو برادر، یا چهار خواهر، یا یك برادر و دو خواهر هم داشته باشد كه همه آنان پدری باشند، یعنی پدر آنان با پدر میت یكی باشد؛ خواه مادرشان هم با مادر میت یكی باشد یا نه، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد، اینان ارث نمی‎برند، اما به واسطه بودن اینان مادر شش یك مال را می‎برد، و بقیه را به پدر می‎دهند.

مسأله 2742. اگر وارث میت، فقط پدر و مادر و یك دختر باشد، چنان‌چه میت دو برادر و چهار خواهر، یا یك برادر و دو خواهر پدری نداشته باشد، مال را پنج قسمت می‎كنند؛ پدر و مادر، هر كدام یك قسمت، و دختر سه قسمت آن را می‎برد، و اگر دو برادر یا چهار خواهر، یا یك برادر و دو خواهر پدری داشته باشد، مال را شش قسمت می‎كنند؛ پدر و مادر، هر كدام یك قسمت، و دختر سه قسمت می‎برد، و یك قسمت باقی مانده را چهار قسمت می‎كنند؛ یك قسمت را به پدر و سه قسمت را به دختر می‎دهند، مثلاً اگر مال را 24 قسمت كنند، 15 قسمت آن را به دختر، و 5 قسمت آن را به پدر، و 4 قسمت آن را به مادر می‎دهند.

مسأله 2743. اگر وارث میت، فقط پدر و مادر و یك پسر باشد، مال را شش قسمت می‎كنند؛ پدر و مادر هركدام یك قسمت، و پسر چهار قسمت آن را می‎برد، و اگر چند پسر یا چند دختر باشند، آن چهار قسمت را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‎كنند، و اگر پسر و دختر باشند، آن چهار قسمت را طوری تقسیم می‎كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.

مسأله 2744. اگر وارث میت، فقط پدر و یك پسر، یا مادر و یك پسر باشد، مال را شش قسمت می‎كنند؛ یك قسمت آن را پدر یا مادر، و پنج قسمت را پسر می‎برد.

مسأله 2745. اگر وارث میت، فقط پدر، یا مادر، با پسر و دختر باشد، مال را شش قسمت می‎كنند، یك قسمت آن را پدر، یا مادر می‎برد، و بقیه را طوری قسمت می‎كنند كه هر پسری دو برابر دختر ببرد.

 

مسأله 2746. اگر وارث میت، فقط پدر و یك دختر، یا مادر و یك دختر باشد، مال را چهار قسمت می‎كنند؛ یك قسمت آن را پدر یا مادر، و بقیه را دختر می‎برد.

مسأله 2747. اگر وارث میت، فقط پدر و چند دختر، یا مادر و چند دختر باشد، مال را پنج قسمت می‎كنند؛ یك قسمت را پدر یا مادر می‎برد، و چهار قسمت را دختران به طور مساوی بین خودشان قسمت می‎كنند.

مسأله 2748. اگر میت، اولاد نداشته باشد، نوه پسری او اگر چه دختر باشد سهم پسر میت را می‎برد، و نوه دختری او اگر چه پسر باشد، سهم دختر میت را می‎برد، مثلاً اگر میت یك پسر از دختر خود، و یك دختر از پسرش داشته باشد، مال را سه قسمت می‎كنند؛ یك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‎دهند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: