رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
جمعه: 30/ارد/1401 (الجمعة: 18/شوال/1443)

غسل مس ميّت

مسأله527. اگر كسي بدن انسان مرده‎اي را كه سرد شده و غسلش نداده‎اند مس كند، يعني جايي از بدن خود را به آن برساند، بايد غسل مس ميت نمايد؛ چه در خواب مس كند و چه در بيداري، با اختيار مس كند يا بي‎اختيار، حتي اگر ناخن يا استخوان او به ناخن يا استخوان ميت برسد، بايد غسل كند، ولي اگر حيوان مرده‎اي را مس كند، غسل بر او واجب نيست.

مسأله528. براي مس مرده‎اي كه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نيست اگر چه جايي را كه سرد شده مس نمايد.

مسأله529. اگر موي خود را به بدن ميت برساند، يا بدن خود را به موي ميت يا موي خود را به موي ميت برساند، احتياط واجب آن است كه غسل كند.

مسأله530. براي مس بچه مرده حتي بچه سقط شده‎اي كه چهار ماه او تمام شده و يا خلقتش تمام شده اگر چه كمتر از چهار ماهه باشد، غسل واجب است، بلكه بنابر احتياط مستحب، براي مس بچه سقط شده‎اي كه از چهار ماه كمتر دارد و خلقتش هم تمام نشده، بايد غسل كرد. بنابراين اگر بچه چهار ماهه‎اي مرده به دنيا بيايد و بدنش سرد شده باشد و ظاهر بدن مادر را مس كند، مادر او بايد غسل مس ميت كند، و هم‌چنين اگر بچه كمتر از چهار ماه داشته باشد ولي خلقتش تمام باشد كه در اين صورت نيز بنابر احتياط واجب مادر او بايد غسل مس ميت نمايد.

 

مسأله531. بچه‎اي كه بعد از مردن مادر به دنيا مي‎آيد، وقتي بالغ شد بنابر احتياط واجب، بايد غسل مس ميت كند.

مسأله532. اگر انسان، ميتي را كه سه غسل او كاملاً تمام شده مس نمايد، غسل بر او واجب نمي‎شود، ولي ‎اگر پيش از آن كه غسل سوم تمام شود، جايي از بدن او را مس كند اگر چه غسل سوم آنجا تمام شده باشد، بايد غسل مس ميت نمايد.

مسأله533. اگر ديوانه يا بچه نابالغي ميت را مس كند، بعد از آن كه آن ديوانه عاقل يا بچه بالغ شد، بايد غسل مس ميت نمايد.

مسأله534. اگر از بدن زنده يا مرده‎اي كه غسلش نداده‎اند، قسمتي كه داراي استخوان است جدا شود و پيش از آن كه قسمت جدا شده را غسل دهند انسان آن را مس نمايد، بايد غسل مس ميت كند؛ ولي اگر قسمتي كه جدا شده استخوان نداشته باشد، اگر از ميت جدا شده بنابر احتياط واجب غسل مس ميت نمايد.

مسأله535. براي مس استخواني كه گوشت ندارد و آن را غسل نداده‎اند؛ چه از مرده جدا شده باشد و چه از زنده، بنابر احتياط واجب، بايد غسل كرد و هم‌چنين است براي مس دنداني كه از مرده جدا شده، در صورتي كه آن مرده را غسل نداده باشند؛ ولي براي مس دنداني كه از زنده جدا شده و گوشت ندارد، يا گوشت آن خيلي كم است، غسل واجب نيست.

مسأله536. غسل مس ميت را بايد مثل غسل جنابت انجام دهند، ولي كسي كه غسل مس ميت كرده اگر بخواهد نماز بخواند، بايد اگر وضو نداشته وضو هم بگيرد، و اگر وضو داشته، چون باطل‌شدن وضو به مس ميت محل تأمل است، بنابر احتياط وضو هم بگيرد.

مسأله537. اگر چند ميت را مس كند يا يك ميت را چند بار مس نمايد، يك غسل كافي است.

مسأله538. براي كسي كه بعد از مس ميت، غسل نكرده است، توقف در مسجد و جماع و خواندن آيه‎هايي كه سجده واجب دارد، مانعي ندارد، ولي براي نماز و مانند آن، بايد غسل كند و راجع به وضو به دستور مسأله پيش رفتار نمايد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: