چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

غسل مس میّت

مسأله527. اگر كسی بدن انسان مرده‎ای را كه سرد شده و غسلش نداده‎اند مس كند، یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند، باید غسل مس میت نماید؛ چه در خواب مس كند و چه در بیداری، با اختیار مس كند یا بی‎اختیار، حتی اگر ناخن یا استخوان او به ناخن یا استخوان میت برسد، باید غسل كند، ولی اگر حیوان مرده‎ای را مس كند، غسل بر او واجب نیست.

مسأله528. برای مس مرده‎ای كه تمام بدن او سرد نشده، غسل واجب نیست اگر چه جایی را كه سرد شده مس نماید.

مسأله529. اگر موی خود را به بدن میت برساند، یا بدن خود را به موی میت یا موی خود را به موی میت برساند، احتیاط واجب آن است كه غسل كند.

مسأله530. برای مس بچه مرده حتی بچه سقط شده‎ای كه چهار ماه او تمام شده و یا خلقتش تمام شده اگر چه كمتر از چهار ماهه باشد، غسل واجب است، بلكه بنابر احتیاط مستحب، برای مس بچه سقط شده‎ای كه از چهار ماه كمتر دارد و خلقتش هم تمام نشده، باید غسل كرد. بنابراین اگر بچه چهار ماهه‎ای مرده به دنیا بیاید و بدنش سرد شده باشد و ظاهر بدن مادر را مس كند، مادر او باید غسل مس میت كند، و هم‌چنین اگر بچه كمتر از چهار ماه داشته باشد ولی خلقتش تمام باشد كه در این صورت نیز بنابر احتیاط واجب مادر او باید غسل مس میت نماید.

 

مسأله531. بچه‎ای كه بعد از مردن مادر به دنیا می‎آید، وقتی بالغ شد بنابر احتیاط واجب، باید غسل مس میت كند.

مسأله532. اگر انسان، میتی را كه سه غسل او كاملاً تمام شده مس نماید، غسل بر او واجب نمی‎شود، ولی ‎اگر پیش از آن كه غسل سوم تمام شود، جایی از بدن او را مس كند اگر چه غسل سوم آنجا تمام شده باشد، باید غسل مس میت نماید.

مسأله533. اگر دیوانه یا بچه نابالغی میت را مس كند، بعد از آن كه آن دیوانه عاقل یا بچه بالغ شد، باید غسل مس میت نماید.

مسأله534. اگر از بدن زنده یا مرده‎ای كه غسلش نداده‎اند، قسمتی كه دارای استخوان است جدا شود و پیش از آن كه قسمت جدا شده را غسل دهند انسان آن را مس نماید، باید غسل مس میت كند؛ ولی اگر قسمتی كه جدا شده استخوان نداشته باشد، اگر از میت جدا شده بنابر احتیاط واجب غسل مس میت نماید.

مسأله535. برای مس استخوانی كه گوشت ندارد و آن را غسل نداده‎اند؛ چه از مرده جدا شده باشد و چه از زنده، بنابر احتیاط واجب، باید غسل كرد و هم‌چنین است برای مس دندانی كه از مرده جدا شده، در صورتی كه آن مرده را غسل نداده باشند؛ ولی برای مس دندانی كه از زنده جدا شده و گوشت ندارد، یا گوشت آن خیلی كم است، غسل واجب نیست.

مسأله536. غسل مس میت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند، ولی كسی كه غسل مس میت كرده اگر بخواهد نماز بخواند، باید اگر وضو نداشته وضو هم بگیرد، و اگر وضو داشته، چون باطل‌شدن وضو به مس میت محل تأمل است، بنابر احتیاط وضو هم بگیرد.

مسأله537. اگر چند میت را مس كند یا یك میت را چند بار مس نماید، یك غسل كافی است.

مسأله538. برای كسی كه بعد از مس میت، غسل نكرده است، توقف در مسجد و جماع و خواندن آیه‎هایی كه سجده واجب دارد، مانعی ندارد، ولی برای نماز و مانند آن، باید غسل كند و راجع به وضو به دستور مسأله پیش رفتار نماید.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: