شنبه: 23/تير/1403 (السبت: 6/محرم/1446)

مكروهات سر بریدن حیوان

مسأله 2609. چند چیز در سر بریدن حیوان، مكروه است:

اول ـ آن كه كارد را پشت حلقوم فرو كنند و به طرف جلو بیاورند كه حلقوم از پشت آن بریده شود.

 

دوم ـ آن كه پیش از بیرون‌آمدن روح، سر حیوان را از بدنش جدا كنند، بلكه احتیاط واجب ترك این كار است، اگر چه گوشت ذبیحه به واسطه آن حرام نمی‎شود، ولی اگر از روی غفلت یا به واسطه تیزبودن كارد بی‎اختیار سر حیوان جدا شود، مكروه نیست.

سوم ـ آن كه پیش از بیرون‌آمدن روح، پوست حیوان را بكنند، بلكه احتیاط واجب ترك آن است اگر چه گوشت ذبیحه به واسطه آن حرام نمی‎شود.

چهارم ـ آن كه پیش از بیرون‌‌آمدن روح، مغز حرام را كه در تیره پشت است ببرند.

پنجم ـ آن كه در جایی حیوان را بكشند كه حیوان دیگر آن را ببیند.

ششم ـ آن كه در شب یا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرند، ولی در صورت احتیاج عیبی ندارد.

هفتم ـ آن كه خود انسان چهارپایی را كه پرورش داده است بكشد.

نويسنده: