شنبه: 23/تير/1403 (السبت: 6/محرم/1446)

 7. زمینی كه كافر ذمی از مسلمان بخرد

مسأله 1838. اگر كافر ذمی، زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، و نیز اگر خانه و دكان و مانند این‌ها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد، و در دادن این خمس، قصد قربت لازم نیست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او می‎گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.

مسأله 1839. اگر كافر ذمی، زمینی را كه از مسلمان خریده و خمسش را نداده به مسلمان دیگری بفروشد، باید خریدار، خمس آن را بدهد، و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید وارث او خمس آن زمین را بدهد.

مسأله 1840. اگر كافر ذمی موقع خریدن زمین شرط كند كه خمس ندهد، یا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست، و باید خمس را بدهد، ولی اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، لازم است مسلمانان به شرطی كه بر او شده عمل نماید.

مسأله 1841. اگر مسلمان، زمینی را به غیر خرید و فروش، ملك كافر كند، و عوض آن را بگیرد، مثلاً به او صلح نماید، كافر ذمی باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1842. اگر كافر ذمی صغیر باشد، و ولیّ او برایش زمینی بخرد، باید خمس آن را بدهد.

موضوع: 
نويسنده: