چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

شرط اول

آن كه مباح باشد.

مسأله875. نمازخواندن در ملك غصبی اگر چه روی فرش و تخت و مانند این‌ها باشد، باطل است، ولی نمازخواندن در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی مانعی ندارد، اگر تصرف در سقف یا خیمه صدق ننماید.

مسأله876. نمازخواندن در ملكی كه منفعت آن مال دیگری است، بدون اجازه صاحب منفعت باطل است، مثلاً در خانه اجاره‎ای اگر صاحب خانه یا دیگری بدون اجازه كسی كه آن خانه را اجاره كرده نماز بخواند، باطل است، و هم‌چنین است اگر در ملكی كه دیگری در آن حقی دارد نماز بخواند، مثلاً اگر میت وصیت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفی برسانند، تا وقتی ثلث را جدا نكنند، نمی‎شود در ملك او نماز خواند.

مسأله877. كسی كه در مسجد نشسته و یا رحل گذاشته، اگر دیگری جای او را غصب كند و در آنجا نماز بخواند، باطل است.

 

مسأله878. اگر در جایی كه نمی‎داند غصبی است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، یا در جایی كه غصبی‌بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید، نماز او صحیح است ولی كسی كه خودش جایی را غصب كرده، اگر فراموش كند و در آنجا نماز بخواند، نمازش بنابر احتیاط باطل است.

مسأله879. اگر بداند جایی غصبی است ولی نداند كه در جای غصبی نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند، نماز او باطل می‎باشد.

مسأله880. كسی كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند، چنان‌چه حیوان سواری یا زین آن غصبی باشد نماز او باطل است، و هم‌‌چنین است اگر بخواهد بر آن حیوان نماز مستحبی بخواند.

مسأله881. كسی كه در ملكی با دیگری شریك است، اگر سهم او جدا نباشد، بدون اجازه شریكش نمی‎تواند در آن ملك تصرف كند و نماز بخواند.

مسأله882. اگر با عین پولی كه خمس و زكات آن را نداده ملكی بخرد، تصرف او در آن ملك حرام، و نمازش هم در آن باطل است.

مسأله883. اگر صاحب ملك به زبان، اجازه نمازخواندن بدهد و انسان بداند كه قلباً راضی نیست، نمازخواندن در ملك او باطل است، و اگر اجازه ندهد و انسان یقین كند كه قلباً راضی است، نماز صحیح است.

مسأله884. تصرف در ملك میتی كه خمس یا زكات بدهكار است، حرام و نماز در آن باطل است، ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند كه ادا نمایند، به نحوی كه دین از عهده میت ساقط شود، جایز است، و اگر عین زكات یا خمس در مال میت موجود باشد، فقط تصرف و نماز در آن عین قبل از ادا جایز نیست ولی تصرف و نماز در غیر آن اشكال ندارد.

مسأله885. تصرف در ملك میتی كه به مردم بدهكار است، حرام و نماز در آن باطل است، ولی اگر ضامن شوند كه قرض‎های او را بپردازند، یا این كه طلبكار و وصی میت اجازه بدهند، تصرف و نماز در ملك او مانعی ندارد، و اگر میت، بدهكار افرادی است كه حاكم شرع بر آن‌ها ولایت دارد، اذن حاكم معتبر است.

 

مسأله886. اگر میت قرض نداشته باشد ولی بعضی از ورثه او صغیر یا دیوانه یا غایب باشند، تصرف در ملك او بدون اذن ولی شرعی حرام، و نماز در آن باطل است.

مسأله887. نمازخواندن در مسافرخانه و حمام و مانند این‌ها كه برای واردین آماده است اشكال ندارد، ولی در غیر این قبیل جاها، در صورتی می‎شود نماز خواند كه مالك آن اجازه بدهد، یا حرفی بزند كه معلوم شود یا اطمینان حاصل شود كه برای نمازخواندن، اذن داده است، مثل این كه به كسی اجازه دهد در ملك او بنشیند و بخوابد، كه از این‌ها فهمیده می‎شود برای نمازخواندن هم اذن داده است.

مسأله888. در زمین بسیار وسیعی كه برای بیشتر مردم مشكل است موقع نماز از آنجا به جای دیگر بروند، بی‎اجازه مالك می‎شود نماز خواند، ولی اگر بداند كه مالك زمین راضی نیست، احوط آن است كه در آنجا نماز نخواند.

نويسنده: 
کليد واژه: