پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و آله

مسأله1133. هر وقت انسان، اسم مبارك حضرت رسول اكرم صلی الله علیه و آله، مانند محمد و احمد صلی الله علیه و آله، یا لقب و كنیه آن جناب را، مثل مصطفی و ابوالقاسم بگوید یا بشنود اگر چه در نماز باشد، مستحب است صلوات بفرستد.

مسأله1134. موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول صلی الله علیه و آله، مستحب است صلوات را هم بنویسد، و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می‎كند، صلوات بفرستد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: