شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

نفاس

مسأله514. از وقتی كه اولین جزء بچه از شكم مادر بیرون می‎آید، هر خونی كه زن می‎بیند، اگر پیش از ده روز یا آخر ده روز قطع شود، خون نفاس است، و زن را در حال نفاس، نفسا می‎گویند.

مسأله515. خونی كه پیش از بیرون‌آمدن اولین جزء بچه می‎بیند، نفاس نیست.

مسأله516. لازم نیست كه خلقت بچه تمام باشد، بلكه اگر خون بسته‎ای هم از رحم خارج شود و خود زن بداند، یا چهار نفر قابله بگویند كه اگر در رحم می‎ماند انسان می‎شد، خونی كه تا ده روز ببیند خون نفاس است.

مسأله517. ممكن است خون نفاس یك آن بیشتر نیاید، ولی بیشتر از ده روز نمی‎شود.

مسأله518. هر گاه شك كند كه چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی كه سقط شده اگر می‎ماند انسان می‎شد یا نه، لازم نیست وارسی كند، و خونی كه از او خارج می‎شود، شرعاً خون نفاس نیست.

مسأله519. توقف در مسجد و رساندن جایی از بدن به خط قرآن و كارهای دیگری كه بر حایض حرام است، بر نفسا هم حرام است، و آنچه بر حایض واجب و مستحب و مكروه است، بر نفسا هم واجب و مستحب و مكروه می‎باشد.

مسأله520. طلاق زن در حال نفاس باطل است، و نزدیكی‌كردن با او حرام می‎باشد؛ و اگر شوهرش با او نزدیكی كند، احتیاط مستحب آن است به دستوری كه در احكام حیض گفته شد كفاره بدهد.

مسأله521. وقتی از خون نفاس پاك شد، باید غسل كند و عبادت‎های خود را به جا آورد، و اگر دوباره خون ببیند چنان‌چه روزهایی كه خون دیده با روزهایی كه در وسط پاك بوده، روی هم ده روز یا كمتر از ده روز باشد، بنابر احتیاط واجب روزهایی را كه خون دیده

 

نفاس قرار دهد، و در روزهایی كه در بین پاك بوده آنچه را بر نفسا حرام است ترك كند، و عبادت‎های خود را به جا آورد.

مسأله522. اگر از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست، باید مقداری پنبه داخل فرج نماید و كمی صبر كند كه اگر پاك است برای عبادت‎های خود غسل كند.

مسأله523. اگرخون نفاس از ده روز بگذرد، چنان‌چه در حیض عادت دارد، به اندازه روزهای عادت او نفاس و بقیه، استحاضه است؛ و اگر عادت ندارد، تا ده روز نفاس و بقیه، استحاضه می‎باشد، و احتیاط مستحب آن است كسی كه عادت دارد از روز بعد از عادت و كسی كه ندارد، بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان، كارهای استحاضه را به جا آورد، و كارهایی را كه بر نفسا حرام است ترك كند.

مسأله524. زنی كه عادت حیضش كمتر از ده روز است، اگر بعد از زایمان بیشتر از روزهای عادتش خون ببیند، باید به اندازه روزهای عادت را نفاس قرار دهد، و بعد از آن بنابر احتیاط واجب تا دو روز عبادت را ترك نماید و بعد از دو روز تا روز دهم، كارهای استحاضه را به جا آورد و كارهایی را كه بر نفسا حرام است ترك نماید، و اگر از ده روز بگذرد، استحاضه است، و باید روزهای بعد از عادت تا روز دهم را هم استحاضه قرار دهد، و عبادت‎هایی را كه در آن روزها به جا نیاورده قضا نماید، مثلاً زنی كه عادت او شش روز بوده، اگر بیشتر از شش روز خون ببیند، باید شش روز را نفاس قرار دهد، و بنابر احتیاط واجب در روز هفتم و هشتم عبادت را ترك كند، و در روز نهم و دهم كارهای استحاضه را به جا آورد و كارهایی را كه بر نفسا حرام است ترك نماید، و اگر بیشتر از ده روز خون دید، از روز بعد از عادت او، استحاضه می‎باشد.

مسأله525. زنی كه در حیض عادت دارد، اگر بعد از زایمان، تا یك ماه یا بیشتر از یك ماه پی‎درپی خون ببیند، به اندازه روزهای عادت او نفاس است، و ده روز از خونی كه بعد از نفاس می‎بیند اگر چه در روزهای عادت ماهانه‎اش باشد، استحاضه است، مثلاً زنی كه عادت حیض او از بیستم ماه تا بیست و هفتم است، اگر روز دهم ماه زایید و تا یك ماه یا بیشتر پی‎درپی خون دید، تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز، حتی خونی كه در روزهای عادت خود ـ كه از بیستم تا بیست و هفتم است ـ می‎بیند، استحاضه می‎باشد، و بعد

 

از گذشتن ده روز، اگر خونی را كه می‎بیند در روزهای عادتش باشد، حیض است؛ چه نشانه حیض داشته باشد یا نداشته باشد و هم‌چنین است اگر در روزهای عادتش نباشد ولی نشانه حیض داشته باشد، و اگر بعد از گذشتن ده روز از نفاس، در روزهایی كه عادت حیض او نباشد، خونی ببیند كه نشانه حیض نداشته باشد، باید احتیاطاً تا وقتی كه ممكن است آن خون حیض باشد، آنچه را بر حایض حرام است ترك كند و كارهای مستحاضه را به جا آورد.

مسأله526. زنی كه در حیض عادت ندارد، اگر بعد از زایمان تا یك ماه یا بیشتر از یك ماه خون ببیند، ده روز اول آن نفاس، و ده روز دوم آن استحاضه است و خونی كه بعد از آن می‎بیند، اگر نشانه حیض داشته باشد حیض، و گر نه آن هم استحاضه می‎باشد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: