سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

7. ازموارد تیمم

مسأله686. هرگاه وقت به قدری تنگ باشد كه اگر وضو بگیرد یا غسل كند تمام نماز، یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‎شود، باید تیمم كند.

مسأله687. اگر عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد كه وقت وضو یا غسل نداشته باشد، معصیت كرده ولی نماز او با تیمم صحیح است، اگر چه احتیاط مستحب آن است كه قضای آن نماز را بخواند.

مسأله688. كسی كه شك دارد اگر وضو بگیرد یا غسل كند وقت برای نماز او می‎ماند یا نه، باید تیمم كند و نماز بخواند.

مسأله689. كسی كه به واسطه تنگی وقت تیمم كرده، چنان‌چه بعد از نماز آبی كه داشته از دستش برود، اگر چه تیمم خود را باطل نكرده باشد، در صورتی كه وظیفه‎اش تیمم باشد، باید دوباره تیمم نماید.

مسأله690. كسی كه آب دارد، اگر به واسطه تنگی وقت با تیمم مشغول نماز شود و در بین نماز آبی كه داشته از دستش برود، چنان‌چه وظیفه‎اش تیمم باشد، احتیاط مستحب آن است كه برای نمازهای بعد دوباره تیمم كند.

مسأله691. اگر انسان به قدری وقت دارد كه ‎می‎تواند وضو بگیرد، یا غسل كند و نماز را بدون كارهای مستحبی آن، مثل اقامه و قنوت بخواند، باید غسل كند یا وضو بگیرد، و نماز را بدون كارهای مستحبی آن به جا آورد، بلكه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد، باید غسل كند یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: