سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

نصاب شتر

مسأله 1918. شتر دوازده نصاب دارد:

اول ـ پنج شتر، و زكات آن یك گوسفند است، و تا شماره شتر به این مقدار نرسد، زكات ندارد.

دوم ـ ده شتر، و زكات آن دو گوسفند است.

سوم ـ پانزده شتر، و زكات آن سه گوسفند است.

چهارم ـ بیست شتر، و زكات آن چهار گوسفند است.

پنجم ـ بیست و پنج شتر، و زكات آن پنج گوسفند است.

ششم ـ بیست و شش شتر، و زكات آن یك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.

هفتم ـ سی و شش شتر، و زكات آن یك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.

هشتم ـ چهل و شش شتر، و زكات آن یك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.

نهم ـ شصت و یك شتر، و زكات آن یك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.

 

دهم ـ هفتاد و شش شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.

یازدهم ـ نود و یك شتر، و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.

دوازدهم ـ صد و بیست و یك شتر، و بالاتر از آن است، كه باید یا چهل تا چهل تا حساب كند و برای هر چهل تا یك شتری بدهد كه داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و برای هر پنجاه تا یك شتری بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد، و یا با چهل و پنجاه حساب كند، ولی در هر صورت، باید طوری حساب كند كه چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‎ماند، از نه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر 140 شتر دارد، باید برای صد تا دو شتر كه هر یك داخل سال چهارم شده و برای چهل تا یك شتر كه داخل سال سوم شده بدهد، و شتری كه به عنوان زكات داده می‎شود باید ماده باشد، و اگر ندارد، نر بدهد، و چنان‌چه هیچ یك به سن‎های ذكر شده ندارد، باید بخرد، و در خریدن نر یا ماده اختیار دارد.

مسأله 1919. زكات بین دو نصاب واجب نیست. پس اگر شماره شترهایی كه دارد از نصاب اول كه پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسیده، فقط باید زكات پنج تای آن را بدهد؛ هم‌چنین است در نصاب‎های بعد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: