سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

ارث دسته سوم

مسأله 2764. دسته سوم، عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است، به تفصیلی كه گفته شد كه اگر از طبقه اول و دوم كسی نباشد، این‌ها ارث می‎برند.

 

مسأله 2765. اگر وارث میت فقط یك عمو یا یك عمه است، چه پدر و مادری باشد یعنی، با پدر میت از یك پدر و مادر باشد، یا پدری باشد یا مادری همه مال به او می‎رسد، و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری یا همه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‎شود؛ و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری، یا همه پدری باشند، عمو دو برابر عمه می‎برد، مثلاً اگر وارث میت دو عمو و یك عمه باشند، مال را پنج قسمت می‎كنند؛ یك قسمت را به عمه می‎دهند، و چهار قسمت را عموها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‎كنند.

مسأله 2766. اگر وارث میت فقط عمو و عمه مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‎شود.

مسأله 2767. اگر وارث میت، عمو و عمه باشد، بعضی پدری و بعضی مادری و بعضی پدر و مادری باشند، عمو و عمه پدری، ارث نمی‎برند. پس اگر میت یك عمو یا یك عمه مادری دارد، مال را شش قسمت می‎كنند؛ یك قسمت را به عمو یا عمه مادری، و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری می‎دهند، و عموی پدر و مادری دو برابر عمه پدر و مادری می‎برد، و اگر هم عمو و هم عمه مادری دارد، مال را سه قسمت می‎كنند؛ دو قسمت را به عمو و عمه پدر و مادری می‎دهند، و عمو دو برابر عمه می‎برد، و یك قسمت را به عمو و عمه مادری می‎دهند كه به طور مساوی بین خودشان قسمت می‎كنند، و احتیاط آن است كه در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.

مسأله 2768. اگر وارث میت فقط یك دایی یا یك خاله باشد، همه مال به او می‎رسد، و اگر هم دایی و هم خاله باشد، و همه پدر و مادری، یا پدری، یا مادری باشند، مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‎شود، و احتیاط آن است كه در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.

مسأله 2769. اگر وارث میت، فقط یك دایی، یا یك خاله مادری، و دایی و خاله پدری و مادری و دایی و خاله پدری باشند، دایی و خاله پدری ارث نمی‎برند، و مال را شش قسمت می‎كنند؛ یك قسمت را به دایی یا خاله مادری، و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری می‎دهند، و احتیاط آن است كه در تقسیم با یكدیگر مصالحه كنند.

مسأله 2770. اگر وارث میت، فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشند، دایی و خاله پدری ارث نمی‎برند، و باید مال را سه قسمت كنند؛ .

 

یك قسمت آن را دایی و خاله مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت نمایند، و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری بدهند، و احتیاط آن است كه در تقسیم آن با یكدیگر مصالحه كنند.

مسأله 2771. اگر وارث میت یك دایی یا یك خاله و یك عمو یا یك عمه باشند، مال را سه قسمت می‎كنند؛ یك قسمت را دایی یا خاله، و بقیه را عمو یا عمه ‎می‎برد.

مسأله 2772. اگر وارث میت، یك دایی یا یك خاله و عمو و عمه باشند، چنان‌چه عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‎كنند؛ یك قسمت را دایی یا خاله می‎برد، و از بقیه، دو قسمت به عمو و یك قسمت به عمه می‎دهند. بنابراین اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت آن را به دایی یا خاله، و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‎دهند.

مسأله 2773. اگر وارث میت، یك دایی یا یك خاله و یك عمو یا یك عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‎كنند؛ یك قسمت آن را به دایی یا خاله می‎دهند، و دو قسمت باقی‌مانده را شش قسمت می‎كنند، یك قسمت را به عمو یا عمه مادری، و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‎دهند، و عمو دو برابر عمه می‎برد. بنابراین، اگر مال را نه قسمت كنند، سه قسمت را به دایی یا خاله، و یك قسمت را به عمو یا عمه مادری، و پنج قسمت دیگر را به عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‎دهند.

مسأله 2774. اگر وارث میت، یك دایی یا یك خاله و عمو و عمه مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشند، مال را سه قسمت می‎كنند؛ یك قسمت را دایی یا خاله می‎برد، و دو قسمت باقی مانده را سه سهم می‎كنند، یك سهم آن را به طور مساوی بین عمو و عمه مادری قسمت می‎كنند، و دو سهم دیگر را بین عمو و عمه پدر و مادری یا پدری قسمت می‎نمایند، و عمو دو برابر عمه می‎برد. بنابراین اگر مال را نه قسمت كنند؛ سه قسمت آن سهم خاله یا دایی، و دو قسمت سهم عمو و عمه مادری، و چهار قسمت سهم عمو و عمه پدر و مادری یا پدری می‎باشد.

مسأله 2775. اگر وارث میت، چند دایی و چند خاله باشند كه همه پدر و مادری یا پدری یا مادری باشند، و عمو و عمه هم داشته باشد، مال سه سهم می‎شود، دو سهم آن

 

را به دستوری كه در مسأله پیش گفته شد، عمو و عمه بین خودشان قسمت می‎كنند، و یك سهم آن را دایی‎ها و خاله‎ها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‎نمایند.

مسأله 2776. اگر وارث میت، دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و مادری یا پدری و عمو و عمه باشند، مال سه سهم می‎شود؛ دو سهم آن را به دستوری كه سابقاً گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می‎كنند. پس اگر میت یك دایی یا یك خاله مادری دارد، یك سهم دیگر آن را شش قسمت می‎كنند، یك قسمت را به دایی یا خاله مادری می‎دهند، و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‎دهند كه بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه می‎كنند، و اگر چند دایی مادری یا چند خاله مادری یا هم دایی مادری و هم خاله مادری دارد، آن یك سهم را سه قسمت می‎كنند، یك قسمت را دایی‎ها و خاله‎های مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‎كنند، و بقیه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‎دهند كه بنابر احتیاط در تقسیم آن با هم مصالحه می‎كنند.

مسأله 2777. اگر میت، عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد، مقداری كه به عمو و عمه می‎رسد، به اولاد آنان، و مقداری كه به دایی و خاله می‎رسد، به اولاد آنان داده می‎شود.

مسأله 2778. اگر وارث میت، عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه و دایی و خاله مادر او باشند، مال سه سهم می‎شود؛ یك سهم آن را عمو و عمه و دایی و خاله مادر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‎كنند، و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‎كنند؛ یك قسمت را دایی و خاله پدر میت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‎نمایند، و دو قسمت دیگر آن را به عمو و عمه پدر میت می‎دهند، و عمو دو برابر عمه می‎برد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: