شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

احكام سر بریدن و شكار كردن حیوانات

مسأله 2592.  اگر حیوان حلال‌گوشت را به دستوری كه بعداً گفته می‎شود سر ببرند؛ وحشی باشد یا اهلی بعد از جان‌دادن، گوشت آن حلال و بدن آن پاك است، ولی حیوانی كه نجاست‎خوار شده، اگر به دستوری كه در شرع معین نموده‎اند، آن را استبراء نكرده باشند، و حیوانی كه انسان با آن وطی «نزدیكی» كرده بعد از سر بریدن، گوشت آن حلال نیست.

مسأله 2593. حیوان حلال‌گوشت وحشی، مانند آهو و كبك و بز كوهی و حیوان حلال‌گوشتی كه اهلی بوده و بعداً وحشی شده، مثل گاو و شتر اهلی كه فرار كرده و وحشی شده است، و به سهولت ذبحش میسر نیست، اگر به دستوری كه بعداً گفته می‎شود آن‌ها را شكار كنند، پاك و حلال است؛ ولی حیوان حلال‌گوشت اهلی، مانند گوسفند و مرغ خانگی، و حیوان حلال‌گوشت وحشی كه به واسطه تربیت‌كردن اهلی شده است و ذبحش به سهولت میسور است، با شكار كردن پاك و حلال نمی‎شود.

مسأله 2594. حیوان حلال‌گوشت وحشی در صورتی با شكار كردن پاك و حلال می‎شود، كه بتواند فرار كند یا پرواز نماید. بنابراین بچه آهو كه نمی‎تواند فرار كند، و بچه كبك كه نمی‎تواند پرواز نماید، با شكار كردن پاك و حلال نمی‎شود، و اگر آهو و بچه‎اش را كه نمی‎تواند فرار كند، با یك تیر شكار نمایند، آهو حلال، و بچه‎اش حرام است.

مسأله 2595. حیوان حلال‌گوشتی كه مانند ماهی خون جهنده ندارد، اگر به خودی خود بمیرد، یا به غیر دستور شرعی كه در صید ماهی گفته می‎شود، آن را بكشند پاك است، ولی گوشت آن را نمی‎شود خورد.

مسأله 2596. حیوان حرام‌گوشتی كه خون جهنده ندارد، مانند مار با سر بریدن حلال نمی‎شود، ولی مرده آن پاك است، چه خودش بمیرد یا سرش را ببرند.

 

مسأله 2597. سگ و خوك به واسطه سر بریدن و شكار كردن پاك نمی‎شوند، و خوردن گوشت آن‌ها هم حرام است؛ و حیوان حرام‌گوشتی را كه درنده و گوشت‎خوار است، مانند گرگ و پلنگ اگر به دستوری كه گفته می‎شود سر ببرند، یا با تیر و مانند آن شكار كنند پاك است، ولی گوشت آن حلال نمی‎شود، و اگر با سگ شكاری آن را شكار كنند، پاك‌شدنش هم اشكال دارد.

مسأله 2598. فیل و خرس و بوزینه و موش و حیواناتی كه مانند مار و سوسمار در داخل زمین زندگی می‎كنند، اگر خون جهنده داشته باشند و به خودی خود بمیرد نجس‎اند، بلكه اگر سر آن‌ها را هم ببرند، یا آن‌ها را شكار نمایند، پاك‌شدن بدنشان اشكال دارد، و احتیاط لازم اجتناب از آن‌ها است.

مسأله 2599. اگر از شكم حیوان زنده، بچه مرده‎ای بیرون آید، یا آن را بیرون آورند، خوردن گوشت آن حرام است.

موضوع: 
نويسنده: