شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

كم و زیادكردن اجزا و شرایط نماز

مسأله 1272. هر گاه چیزی از واجبات نماز را عمداً كم یا زیاد كند اگر چه یك حرف آن باشد، نماز باطل است.

مسأله 1273. اگر به واسطه ندانستن مسأله، چیزی از واجبات غیر ركنیه نماز را كم یا زیاد كند، نماز باطل است، مگر آن كه كم‌كردن واجبات به جهت جهل قصوری باشد كه در این صورت احتیاط، اعاده نماز است، ولی چنان‌چه به واسطه ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را آهسته بخواند، یا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند، یا در مسافرت نماز ظهر و عصر و عشا را چهار ركعت بخواند، نمازش صحیح است.

مسأله 1274. اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده، یا بدون وضو یا غسل مشغول نماز شده، باید نماز را به هم بزند و دوباره با وضو یا غسل بخواند، و اگر بعد از نماز بفهمد، باید دوباره نماز را با وضو یا غسل به جا آورد، و اگر وقت گذشته، قضا نماید.

مسأله 1275. اگر بعد از رسیدن به ركوع، یادش بیاید كه دو سجده از ركعت پیش فراموش كرده، نمازش باطل است؛ و اگر پیش از رسیدن به ركوع یادش بیاید، باید برگردد، و دو سجده را به جا آورد و برخیزد، و حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند، و نماز را تمام كند، و بعد از نماز بنابر احتیاط واجب، برای ایستادن بی‌جا دو سجده سهو بنماید.

 

مسأله 1276. اگر پیش از گفتن «اَلسَّلاَمُ عَلَیْنَا... » و « اَلسَّلاَمُ عَلَیْكُمْ... » یادش بیاید كه دو سجده ركعت آخر را به جا نیاورده، باید دو سجده را به جا آورد، و دوباره تشهد بخواند، و نماز را سلام دهد.

مسأله 1277. اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید كه یك ركعت یا بیشتر از آخر نماز نخوانده، باید مقداری را كه فراموش كرده به جا آورد.

مسأله 1278. اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید كه یك ركعت یا بیشتر از آخر نماز را نخوانده، چنان‌چه كاری انجام داده كه اگر در نماز عمداً یا سهواً اتفاق بیفتد، نماز را باطل می‎كند، مثلاً پشت به قبله كرده، نمازش باطل است؛ و اگر كاری كه عمدی و سهوی آن، نماز را باطل می‎كند انجام نداده، باید فوراً مقداری را كه فراموش كرده به جا آورد، و برای سلام زیادی نیز دو سجده سهو بنماید.

مسأله 1279. هر گاه بعد از سلام نماز عملی انجام دهد كه اگر در نماز عمداً یا سهواً اتفاق بیفتد نماز را باطل می‎كند، مثلاً پشت به قبله نماید، و بعد یادش بیاید كه دو سجده آخر را به جا نیاورده، نمازش باطل است؛ و اگر پیش از انجام كاری كه نماز را باطل می‎كند یادش بیاید، باید دو سجده‎ای را كه فراموش كرده به جا آورد، و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد، و دو سجده سهو برای سلامی كه اول گفته است بنماید.

مسأله 1280. اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده، یا از روی جهل و غفلت یا فراموشی پشت به قبله یا به طرف راست یا به طرف چپ قبله به جا آورده، باید دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید، ولی اگر تفحص از قبله كرده و در تشخیص قبله اشتباه نموده، اگر در وقت ملتفت شود، باید دوباره نماز را بخواند، و اگر در خارج وقت باشد، قضا ندارد. بلی، احتیاط مستحب قضای آن است.

موضوع: 
نويسنده: