رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
جمعه: 4/فرو/1402 (الجمعة: 2/رمضان/1444)

شرایط امام جماعت

مسأله 1462. امام جماعت باید بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، عادل و حلال‌زاده باشد، و نماز را به طور صحیح بخواند، و نیز اگر مأموم مرد است امام هم باید مرد باشد، و در غیر نماز میت، امامت زن بر زن‎ها كراهت دارد، و اقتدا كردن بچه ممیز كه خوب و بد را می‎فهمد به بچه ممیز دیگر مانعی ندارد.

مسأله 1463. امامی را كه عادل می‎دانسته، اگر شك كند به عدالت خود باقی است یا نه، می‎تواند به او اقتدا نماید.

مسأله 1464. كسی كه ایستاده نماز می‎خواند، نمی‎تواند به كسی كه نشسته یا خوابیده نماز می‎خواند اقتدا كند، و كسی كه نشسته نماز می‎خواند، نمی‎تواند به كسی كه خوابیده نماز می‎خواند اقتدا نماید.

مسأله 1465. كسی كه نشسته نماز می‎خواند، می‎تواند به كسی كه نشسته نماز می‎خواند اقتدا كند، و اما كسی كه خوابیده نماز می‎خواند، اگر بخواهد به كسی كه خوابیده نماز می‎خواند اقتدا نماید، اشكال دارد.

مسأله 1466. اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمم یا با وضوی جبیره‌ای نماز

 

بخواند، می‎شود به او اقتدا كرد، و اما اگر به واسطه عذری با لباس نجس نماز بخواند، اقتدای به او اشكال دارد.

مسأله 1467. اگر كسی نمی‎تواند از بیرون‌آمدن بول و غایط خودداری كند، بنابر احتیاط نمی‎شود به او اقتدا كرد.

مسأله 1468. كسی كه مرض خوره یا پیسی دارد، مكروه است امام جماعت شود.

موضوع: 
نويسنده: